Inyigisho
25/1/2021 | Ababisomye 23Michel NIBITANGA
Paulo, Umukama Yezu yaramucakiye mu nzira, amubaza igituma ariko amuhama, arahez...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
25/1/2021 | Ababisomye 1328Michel NIBITANGA
Inyigisho y'intangamarara yari ishingiye ku kumenya ico ari co ukunagurwa muri M...
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
22/1/2021 | Ababisomye 89Michel NIBITANGA
Ni inyuma y'inyigisho bari bamazemwo imisi itatu, kuva kw'igenekerezo rya 19 gus...
Urwego mpuzamashengero
Katedrale Regina Mundi
22/1/2021 | Ababisomye 1397Michel NIBITANGA
Baserukiwe na Révérend Pasitori Audace Baraduhama, na Révérend Pasitori Jean Mar...
Mikaheli Mweranda
Buyenzi
20/1/2021 | Ababisomye 3253Michel NIBITANGA
Mbere abo banyamuhari wa Schoensttat, ubwo butumwa baramaze kubugira nk'ubwamaho...
Abasaserdoti bacu
Katedrale Regina Mundi
19/1/2021 | Ababisomye 2842Michel NIBITANGA
Imigirwa ine ni yo yaranze ibirori vy'uwo musi: ukwunamira umubiri w'uwo muhisi ...
Buhonga
Rugazi
19/1/2021 | Ababisomye 45Michel NIBITANGA
Igikorwa kivugwa muri iyi nkuru ni ic'ukwikorera amabuye yo gusanura ingoro y'Im...
Muramvya
Kiganda
19/1/2021 | Ababisomye 33Michel NIBITANGA
Iyo nama yari ifise ihangiro ry'ukwigira hamwe ukuntu hoboneka uburyo bwo kurang...
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
18/1/2021 | Ababisomye 120Michel NIBITANGA
Umugirwa w'ukwinjiza mu butumwa abo basangiji wabereye mu gisabisho c'inkuka ya ...
Muramvya
Kivoga
18/1/2021 | Ababisomye 109Michel NIBITANGA
Umushingantahe w'uwo umukenyezi yishwe bunyamanswa mw'ijoro ryo ku wa 29 Kigaram...
Imihari n'imigwi y'ubutumwa
Saint Michel
18/1/2021 | Ababisomye 105Michel NIBITANGA
Iyo nyigisho yashikirijwe mu ntambwe zitatu: Iterambere mu ngendanyi boritegura ...
Mikaheli Mweranda
Buyenzi
15/1/2021 | Ababisomye 91Michel NIBITANGA
Faratiri Jérôme Millogo yashikirije indagano ziwe za mbere ishengero rikinje, ak...
Abasaserdoti bacu
14/1/2021 | Ababisomye 91Michel NIBITANGA
Nyakwigendera Musenyeri Jean Louis Nahimana azoshingurwa ku ku musi wa kabiri i...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
14/1/2021 | Ababisomye 3789Michel NIBITANGA
Umwigeme Alvère Nsengiyumva ni we yatowe nk'umusuku mukuru, icegera ciwe na we a...
Abasaserdoti bacu
Kivoga
13/1/2021 | Ababisomye 44Michel NIBITANGA
Ivyo birori vyari vyitabwe ahanini n'abavukaparuwase bo muri paruwase Kivoga uwo...
Burundi
13/1/2021 | Ababisomye 128Michel NIBITANGA
Bimwe mu vyaranze iyugururwa ry'uwo mwaka w'isabukuru ni ijambo ku muzo w'abamis...
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
12/1/2021 | Ababisomye 3892Michel NIBITANGA
Muri ivyo birori, karabaye n'akaryo k'ukubisikanya ku ndongozi nshasha, kuko iza...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
11/1/2021 | Ababisomye 803Michel NIBITANGA
Iyo nyigisho yari ifise icivugo kivuga kiti : «Uguhinduka!», ikaba ihamagarira a...
Abasaserdoti bacu
8/1/2021 | Ababisomye 68Michel NIBITANGA
Umuhisi Musenyeri Jean Louis Nahimana yarakoze atiziganya akorera Ekleziya n'igi...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
8/1/2021 | Ababisomye 3985Michel NIBITANGA
Abo akristu bo mu mubano mukuru wa Kajiji bariko bafasha uwo munyamuryango mu rw...
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(11-17 Nzero 2021)_21/01/2021
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(11-17 Nzero 2021)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (04-10 Nzero 2021)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (27 Kigarama 2020 - 03 Nzero 2021)
Umugirwa wo guhezagira Cathedrale Regina Mundi kw'genekerezo rya 18 Kigarama 2020 _ 29/12/2020
Umugirwa wo guhezagira Cathedrale Regina Mundi kw'genekerezo rya 18 Kigarama 2020
IKIGO CA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA KIRABIPFURIJE NOHELI NZIZA Y'2020 N'UMWAKA MUSHASHA W'2021
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kumagenekerezo ya 7 gushika 13 Kigarama 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(11-17 Nzero 2021)_21/01/2021
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(11-17 Nzero 2021)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (04-10 Nzero 2021)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (27 Kigarama 2020 - 03 Nzero 2021)
Umugirwa wo guhezagira Cathedrale Regina Mundi kw'genekerezo rya 18 Kigarama 2020 _ 29/12/2020
Umugirwa wo guhezagira Cathedrale Regina Mundi kw'genekerezo rya 18 Kigarama 2020
IKIGO CA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA KIRABIPFURIJE NOHELI NZIZA Y'2020 N'UMWAKA MUSHASHA W'2021
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kumagenekerezo ya 7 gushika 13 Kigarama 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo


Aleluya, aleluya.

Uwuzigama ijambo rya Kristu,
muri we ni ho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (3, 31-35)

Muri irya misi, Yezu ahindukiye i muhira, ishengero ryongera gutororokana.
Hanyuma, nyina na benewabo barashika, bagumye kw'irembo bamutumako. Ishengero rero ryari ryicaye rimukikije, igihe bamubwiye bati: «Umuvyeyi na benewanyu na bashikawe bari kw'irembo bakurondera.» Araheza araba abicaye bamukikije ati: «Ng'uyu mawe kandi ng'aba benewacu. Umuntu wese akora ugushaka kw'Imana, urya ni we mwenewacu, ni we mushikanje kandi ni we mawe.» 

Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 26
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Inyigisho
Ihinduka rya Paulo mweranda: ihinduka ryacu ryo bite?25/1/2021 | Ababisomye 23 | Michel NIBITANGAPaulo, Umukama Yezu yaramucakiye mu nzira, amubaza igituma ariko amuhama, araheza amutuma kuva hasi mu gisagara ngo habe ari ho bazokubwira ico abwirizwa gukora....
Kanyosha
Uwundi mugwi w'abitegurira kunagurwa muri Mutima Mweranda bo muri paruwase Kanyosha waraye utanguye inyigisho zawo25/1/2021 | Ababisomye 1328 | Michel NIBITANGAInyigisho y'intangamarara yari ishingiye ku kumenya ico ari co ukunagurwa muri Mutima, be n'ukuntu ivy'ukunagurwa muri Mutima Mweranda vyatanguye muri Ekleziya, be n'ivyobwirizwa kuranga uwanaguwe mur....
Saint Michel
Abakristu 35 b'abanyamihari n'imigwi y'ubutumwa baserukira abandi baraye baronkejwe impapuro z'umutsindo ku nyigisho bahawe22/1/2021 | Ababisomye 89 | Michel NIBITANGANi inyuma y'inyigisho bari bamazemwo imisi itatu, kuva kw'igenekerezo rya 19 gushika ku rya 21 Nzero, bafashijewe n'abo mw'ishirahamwe "Nduwamahoro-NVA"....


Aleluya, aleluya.

Uwuzigama ijambo rya Kristu,
muri we ni ho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye.

Aleluya.

Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (3, 31-35)

Muri irya misi, Yezu ahindukiye i muhira, ishengero ryongera gutororokana.
Hanyuma, nyina na benewabo barashika, bagumye kw'irembo bamutumako. Ishengero rero ryari ryicaye rimukikije, igihe bamubwiye bati: «Umuvyeyi na benewanyu na bashikawe bari kw'irembo bakurondera.» Araheza araba abicaye bamukikije ati: «Ng'uyu mawe kandi ng'aba benewacu. Umuntu wese akora ugushaka kw'Imana, urya ni we mwenewacu, ni we mushikanje kandi ni we mawe.» 

Baza ikibazo
Abari kumurongo : 26
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :