HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 51
Itariki: 25/09/2018Ababisomye 250 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Zénobé NIRAGIRA yarashimiye Abasaveri bitavye ivyo bikorwa, hamwe n'abamaze gutanga uburyo bose, kuko ari bo bashoboje ko ivyo bikorwa bitangura
Kuri uyu wa gatandatu mu gatondo ko kw'ingenekerezo rya 22  Nyakanga,  Abasaveri, barongowe n'uwuserukira umuhari ku rwego rw'igihugu c'Uburundi,  umushingantahe Zénobé NIRAGIRA, baratanguye ibikorwa vy'ibanze  vy'ukwubaka inzu y'umuhari ku rwego rw'igihugu, i Kimina  muri Paruwase Mutumba. Ibikorwa babikoreye ku kibanza kigenewe kwubakamwo ikigo c'abasaveri ku rwego rw'igihugu,  muri Paruwase Mutumba, neza na neza muri Sikirisale Kimina, ivyo na vyo bikaba kwari  ugutegura ikibanza kizubakwamwo inzu y'amanama, be ukwikorera amabuye n'amatafari.


Abasaveri  bo mu ma Paruwase ya Kanyosha, Musaga, Ruziba, Ngagara, Kinama,Kinindo, Gatumba, bari kumwe n'aabanyeshure biga muri za kaminuza, hamwe n'abaserukiye abandi muri Paruwase Mutumba. Nk'abegereye i kimina bobo bazindutse  akajoro,  kugira ngo bashikeyo hakiri kare kuko bagenda n'amaguru.  Abo na bo ni abo mu Ruziba. Eka mbere na bamwe bamwe mu bo mu Kanyosha, ababa kure, na bo nyene barinze kurondera imodokari  ibashikanayo, kuko bari bafise ishaka ryinshi ry'ugushika ku kivi hakiri kare.

Inyuma y'ivyo bikorwa, Abasaveri baciye bumviriza ijambo ryerekeye uwo musi, nk'uko barishikirijwe n'Umushingantahe Zénobé NIRAGIRA. Uwo aserukira umuhari yarashimiye Abasaveri bitavye ivyo bikorwa, hamwe n'abamaze gutanga uburyo bose, kuko ari bo bashoboje ko ivyo bikorwa bitangura. Zénobé NIRAGIRA yarakengurukiye ku buryo bwiharije Patiri Alphonse NDABISERUYE, kuko ngo ari we yabahaye itongo ry'ukwubakamwo izo nyubakwa, bakaba mbere bahavuye bamutazira akazina «MASABO».

Uwuserukira umuhari yagiriyeko  anashikiriza Abasaveri uwugiye kuzoba ashinzwe ishirwa mu ngiro ry'imigambi ku ruhande rw'urwo rwubako, na we akaba ari umupfasoni Sabine  SABIMBONA, akaba yaratumiriye Abasaveri  gushigikira uwo mugambi. Yaboneyeho n'ukumenyesha abari aho ko hazubakwa inzu y'amanama, igorofa y'uburaro n'igorofa y'amashule y'imyuga, iyo migambi yose ikaba izokorwa n'abasaveri, ariko ngo ikazogirira akamaro abantu bose bo mu mihingo itandukanye.

Uwurongoye umuhari ku rwego rwa Diyoseze na we yaragize ico avuga. Antoine NDIKUMWAMI, mw'ijambo ryiwe, yasavye abasaveri bose, na cane cane abo muri Diyoseze ya Bujumbura, kwitaba ako kamo ko guterera  mu bikorwa vyose vyo kwubaka i Kimina. Yagize ati: «Umusaveri wese, n,ibiburiburi, azotanga itafari rimwe kugira ngo barangure ivyo bikorwa, nk'uko bavyiyemeje. Antoine NDIKUMWAMI na we nyene ntiyibagiye gukengurukira cane Patiri Alphonse   kubw'iryo tongo yabahaye ngo bariranguriremwo iyo migambi.

Patiri Alphonse NDABISERUYE na we nyene yahavuye afata ijambo, uyu wewe akaba yarateye intege abo basaveri, aho yabashimiye ku kuntu batoye ico kubanza ngo kibe ari co baranguriramwo iyo migambi yabo. Ni kwo kubasaba ko bobandanya bitanga,  bagize urunani, kugira ngo bazoshike kw'ihangiro bihaye, aca anabamenyesha ko na we nyene abashigikiye, kandi ko azobandanya abasabira.

Patiri Alphonse NDABISERUYE yagiriyeko anababwira ko mu misi iri imbere Kimina izoba ari umusozi ukomeye, kuko n'umuhari w'ingendanyi, be n'uwa schoestatt na yo nyene ihafise ibibanza, kandi ko hariho n'umuryango w'abihebeye Imana  na wo nyene ugomba kwubaka mu kibanza uhafise. Patiri Alphonse NDABISERUYE yasozereye ijambo ryiwe ahezagira ico kibanza, abona kugira umugirwa w'ugutanguza ibikorwa, ari kumwe n'abaserukira umuhari, hamwe na wa wundi yashinzwe gushira mu ngiro uwo mugambi.

Mwomenya kandi ko aho nyene i kimina hasanzwe hariho n'Isengero yitiriwe umweranda Kizito ibereye ijisho,  ivuriro, be n'amashule afise n'uburaro, ivyo vyose bikaba vyubatswe ahanini bivuye ku bukerebutsi, urukundo n'ukwitanga kwa Patiri Alphonse NDABISERUYE.

Gonzalve NTASHIMIKIRO, i Kimina
Jeanne d'arc GAHIMBARE31/12/2018Turakeje cane aba Xaveri barongowe na Nyakwubahwa zenobe NIRAGIRA kuri iryo hangiro bihaye none bakaba barishize mu ngiro. Dusavye Imana Data wa twese guhezagira ico gikorwa kidasanzwe. Natwe abasaveri twese, umwe wese iyo aherereye tukigire twiyemeje kugishigikira mukuzana itafari.
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira15425437986420
Tanga
Ufashe Umuryango
Ubutumwa bw'abalayike
Mont Sion Gikungu
Urugendo rweranda kumwe n'Umuvyeyi Bikira Mariya ku Musozi Siyoni mu Gikungu20/10/2019 | Ababisomye 142 | Webmaster du CEDICOM Baraye mu giteramo c'ijoro ryose, bari kumwe n'Umuvyeyi Bikira Mariya, bumviriza inyigisho, bashengerera Yezu mw'Ukaristiya....
Ubutumwa bw'abalayike
Foyer de Charité de Bujumbura
Mu mugwi «WIGORE» barahimbaje yubile yabo y'imyaka 25 bamaze barangura ubutumwa bw'ugufasha ababaye3/10/2019 | Ababisomye 120 | Webmaster du CEDICOM Ibirori vyabereye mu kigo Foyer de Charité c'i Bujumbura, bikaba vyari vyatewe iteka n'Umwepiskopi Mukuru w'inararibonye, Nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, ari kumwe n'abasaserdoti bigeze gu....
Ubutumwa bw'abalayike
Nyakabiga
Umwiherero ku bari mu mugwi ufasha abakristu gushika mu bibanza bicaramwo mw'isengero (ivyo bita «Protocole»6/8/2019 | Ababisomye 385 | Webmaster du CEDICOM Uwo mwiherero waranzwe n'uturirimbo be n'igisabisho c'ukuninahaza Imana, ariko na cane cane inyigisho ifatiye ku karanga kajanye n'ubutumwa bajejwe, basozerera ku Nkuka y'imisa....
Ubutumwa bw'abalayike
Saint Michel
Ihwaniro ry'urwaruka ku rwego rwa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ryo mu mwaka w'2019 ryakoranye muri Paruwase yitiriwe Mikaheli Mweranda24/7/2019 | Ababisomye 468 | Webmaster du CEDICOM Icivugo c'iryo hwaniro kivuga kiti: "Rwaruka, tube abasavyi b,Umukama nka Bikira Mariya, turangure ishaka ry'Imana mu kwubaka uburundi bw'amahoro, na Ekleziya Muryango"....
Ubutumwa bw'abalayike
Nyakabiga
Aba Schoenstatt bo muri Paruwase yo mu Nyakabiga barahimbaje yubile y'imyaka 25 bamaze muri Paruwase22/7/2019 | Ababisomye 210 | Webmaster du CEDICOM Umuhari w'aba Schoenstatt washitse muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga mu mwaka w'1994....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 51
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :