WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)_16/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (31 Myandagaro-6 Nyakanga 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(24-30 Myandagaro 2020)
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020 _ 14/09/2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 24 30 MYANDAGARO 2020
Amakuru mu kirundi ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 10 gushika kw'igenekerezo rya 16 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo


Aleluya, aleluya. 


Hahiriwe uwuzigama ijambo ry'Imana 
mu mutima mwiza w'umwete, 
agaheza akagira ico yimarira kuko ahozako. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (8, 4-15)


Muri irya misi, ishengero ryari ryakinje kandi abantu bashikuka bava mu bisagara vyose baza iyo Yezu ari. 
Abacira rero umugani ati: «Umubivyi yaritoye atwara imbuto kubiba. Mu gihe ariko aramija, intete zimwe zimijukira ku nzira barazihonyanga; inyoni zo mu kirere na zo zirazinoba, ntihasigara na rumwe. Izindi na zo zigwa ku rutare; zimaze kumera, zica ziruma zibuze akabobera. Izindi zigwa mu mahwa; birakurana, arahava arazizinga. Izindi zigwa mu busize bwinjiye ; ziramera zirakura, zimburwamwo ibirengeye ijana izari zabibwe.» Ahejeje kubivuga, ashira ijwi hejuru ati: «Uwuri n'amatwi y'ukwumva niyumve!» 
Abigishwa biwe bamubaza ico uyo mugani umenyesha. Abishura ati: «Mweho mwarahawe kumenya amabanga y'Ubwami bw'Imana, abandi bo bavyumva mu migani, kugira ngo baravye n'amaso yabo ntibabone, bateze amatwi ntibategere.
Ng'iki rero ico uyo mugani uvuga: Iyo mbuto ni Ijambo y'Imana. Abo ku nzira ni abantu bumvise rya Jambo, hanyuma shetani iraza, iraribakura mu mutima ngo boye kwemera n'ugukira. Abo ku rutare ni abakirana akanyamuneza rya Jambo mu gihe baryumviriza, ariko kubera ko ata shimikiro bafise, ukwemera kwabo kumara akanya gusa, bapfa guhura n'ibibagora bagaca badohoka. Abo ku mahwa ni abantu bamvise rya Jambo, ariko mu gihe borikurikije, umwitwarariko w'ivyo hasi, itunga be n'ibindi bibaryohera bikabarengera, bagapfanirana. Abo mu busize nyabwo ni abantu bumvise rya Jambo, bakarizigama mu mutima mwiza w'umwete, bagaheza bakagira ico bimarira kuko bahozako.»


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 44
Itariki: 21/10/2019Ababisomye 2128 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Ingo 11 zari zimaze amezi arenga 6 zironswa inyigisho zerekeye iryo banga ry'abashingantahe, zaratiwe muri iryo banga, inyuma y'ukwiyemeza kugendera ibanga ry'abashingantahe
Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 Gitugutu, kuva kw'isaha zine zo mugitondo, muri Zone Kanyosha, abashingantahe bo mu gisagara ca Bujumbura barahimbaje umusi mukuru w'intahe, bongera baratira ingo 11 muri iryo banga. Ibirori vy'urwo rubanza vyabereye ku cicaro ca Paruwase Kanyosha.

Urwo rubanza rwantanguriye ku rugendo, berekeza ikibanza cari categuwe kuberamwo urwo rubanza, bagenda barararirimba indirimbo zihayagiza intahe n'umushingantahe. Inyuma y'ukuririmba ururirimbo ruhayagiza ukwikukira kw'Uburundi n'uruhayagiza intahe, haciye hashikirizwa indinganizo nyezina y'urubanza.

Inyuma yaho Donatiano MPAWENAYO  arongoye inama y'abashingantahe ku rwego rwa zone Kanyosha, yaciye aha ikaze abashitsi. Abo bashitsi bari bagizwe  n'abashingantahe bo mu ma zone yose agize igisagara, abashingantahe baserukira izindi ntara, ivyegera vy'umukuru w'abashingantahe mu gihugu, harimwo n'inararibonye muri urwo rwego, Patiri Adriano NTABONA, abserukiye intwaro muri Komine ya Muha, hamwe n'urwego rw'abashingantahe mu gisagara ca Bujumbura, ari na bo batunganije urwo rubanza.

Ingo 11 zari zimaze amezi arenga 6 zironswa inyigisho zerekeye iryo banga ry'abashingantahe, zaratiwe muri iryo banga inyuma y'ukwiyemeza  kugendera ibanga ry'abashingantahe, nk'uko biri mw'itegeko rigenga abashingantahe. Umugabo n'umugore, bafashwe mu mugongo n'abahagarikizi babo imbere y'umukuru w'abashingantahe bo mu gisagara, n'izindi nararihonye, baca bashijiriza ivyo biyemeje n'ivyo bazokora, ivyo na vyo bikaba ari ukugendera ibanga n'ijambo; ugukunda igihugu n'abantu bose; impuwe n'ubuvyeyi; ugutunganiriza bose; n'izindi ngeso nziza.

Mu kwerekana ko bashimitse mu vyo biyemeje, barashirako n'indahiro, bati: «Iryo banga ninarimena, riramena inda». Abahejeje gushikiriza indagano zabo baca bandikwa mu gitabu c'abashingantahe, bagaca batera igikumu, bagaheza rero bakaronswa ikarata ndangamushingantahe, gutyo bagaca baja kwicara mu kibanza  kirimwo abashingantahe bababoneye izuba muri iryo banga. Amajambo yakurikiye yari ayo gukeza n'uguhanura abo bari bahejeje kwatirwa. Izo mpanuro bakaba bazishikirijwe na Patiri Adriano Ntabona, inararibonye muri iryo banga.

Mu mpanuro yashikirije, Patiri Adriano Ntabona yamenyesheje ko abashingantahe badakwiye kuba indorerezi mu bintu vyose, ahubwo nyabuna bakwiye kuba ababanguka, haba mu bikorwa bashinzwe, eka mbere no mu migwi barimwo, badasize inyuma ugusenga Imana, bakongera bakirabishako n'Ijambo ryayo. «Umushingantahe yemera guhinduka n'uguhindura abandi», ni ko yabandanije avuga.
 
Na ryo iambo nyamukuru ry'uwo musi  ryashikirijwe na Cassien SIMBARE, umushingantahe yahora  arongoye urwego rw'abashingantahe mu gisagara ca Bujumbura. Yamenyesheje abari aho ko mu guhimbaza umusi mukuru w'intahe uko umwaka utashe, ari ukurondera kwibutsa abarundi bose, na cane cane abakiri bato, ubutwari n'ubwitonzi vyaranze ba Sogokuru mu gushinga uwo mugenzo mwiza ushingiye ku kugendera mu kuri butungane, mu kwamana impuhwe n'ikigongwe mu babanyi, vyo shingiro ry'umubano mwiza n'amahoro arama. 

Mwomenya ko uyu mwaka, inama  nkuru y'abashingantahe yatanze icivugo abashingantahe bazogenderako mu mwaka ugiye gutangura, na co kikaba kigira kiti: «Bashingantahe, Bapfasoni, dushire imbere ingendo ya  gishingantahe muri ibi bihe vy'amatora». Ico civugo bakazogishikirizwa icese mu nama nkuru y'abashingantahe ku rwego rw'igihugu, inama izobera mu ntara ya  Rumonge ku wa 26 Gitugutu. Mwomenya kandi ko ukwatira abashingantahe mu gisagara ca  Bujumbura vyatanguye mu mwaka w'2002.
Gonzalve Ntashimikiro, Paruwase Kanyosha
Collectif 197227/12/2019Muntunge, mumburane sindabahangaye ariko nshikirije akari ku mutima! Ivyo v’abashingabtaye burya biri muri liturgie ? Nibaza ko hariho kuvanga ibintu pour des raisons politiques! Abonbashingantahe bakristu mbega bamwe bamwe ko banazwi mu mabwa n’ubwicanyi bwahekuye uburundi bukagwiza impfuvyi n’abapfakazi, bobanza bakarubwira ico bamaze?! Gatokika kuko isanzwe itera na gato, iravanga ibintu. Introniser umuntu ukamuga des valeurs ufatiye ku myaka, iguhagararo, ubutunzi n’ibindi ntaho bitaniye no kugira umuntu umweranda utatihoje kahisr kiwe. Ngaho relo igicumuro kibi kinaho muri Katolika mvyeyi. Abonmwita, mwatira nk’abashingantahe nibo bahekuye uburundi kandi n’ubu mibo bafatiye i mugongo imiliyoni z’abarundi! Hama ndipfuza ko mu babaza batwereke abatama bangaba nkabo b’abahutu iyo babahamvye!
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira10926744886400
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Isozerwa ry'uburaro bw'abasaseredoti muri Paruwase Kanyosha: ibikorwa vy'ukubwubaka bigeze ku ntambwe ishimishije1/9/2020 | Ababisomye 202 | Michel NIBITANGA Iyo Paruwase yo mu Kanyosha ifise abasaserdoti batatu gusa, ariko ishobora kwakira n'abasaseredoti barenga batanu, ku bivugwa n'umuhinga ayikurikirana, ibikorwa bisigaye bikaba bizohera muri uku kwezi....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Mu guhimbazwa ry'umusi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya, abakristu bo mu Kanyosha basabwa kwiga kubwira «Ego» Imana15/8/2020 | Ababisomye 272 | Michel NIBITANGA Patiri Thomas Mugirente yatanze ubwo butumwa yisunze aho Bikira Mariya yishura ku gisabo c'Umumalayika yatumwe n'Imana, mi kuvuga ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama, nibibe nk'uko Umukama abishaka!»....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Urwaruka rwahora mw'ihwaniro ryo mu Kanyosha nirwigira ruto nka Bikira Mariya, Imana izorugira uruhiriwe15/8/2020 | Ababisomye 2004 | Michel NIBITANGA Aha kw'isi, n'ubwo kenshi usanga abantu bashaka kuba abakomeye cane, ariko Bikira Mariya wewe yiyita incoreke y'Umukama (Patiri Lambert Chrysostome Nishemezwe, yibutsa akamaro k'ibwirizwa rya kane ry'....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Urwaruka ruri mw'ihwaniro muri Paruwase Kanyosha rusabwa kuba Ingoro za Mutima-Mweranda ngo rukurikire Yezu14/8/2020 | Ababisomye 355 | Michel NIBITANGA «Ni ibihe nkora bigambura umubiri wanje n'umutima wanje? Ingingo nokwifatira ni iyihe kugira ngo mbeho mfise amahoro, kandi ntekaniwe?»....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Ihwaniro ry'urwaruka rwo mu Kanyosha: ngo ruzogenda ku bo Umukama azorutumako13/8/2020 | Ababisomye 287 | Michel NIBITANGA Iryo hwaniro rifise icivugo nyamukuru kigira kiti: «Imbere y'uko uremwa mu nda y'uwakwibarutse, nari ndakuzi!» (Yeremiya 1:5), inyigisho z'umusi wa mbere zikaba zatanzwe na Bienvenu Ntimirwa, be na Pa....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)_16/09/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(7-13 Nyakanga 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura (31 Myandagaro-6 Nyakanga 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(24-30 Myandagaro 2020)
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020 _ 14/09/2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 30 MYANDAGARO 06 NYAKANGA 2020
AMAKURU YA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA 24 30 MYANDAGARO 2020
Amakuru mu kirundi ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 10 gushika kw'igenekerezo rya 16 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA


Aleluya, aleluya. 


Hahiriwe uwuzigama ijambo ry'Imana 
mu mutima mwiza w'umwete, 
agaheza akagira ico yimarira kuko ahozako. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (8, 4-15)


Muri irya misi, ishengero ryari ryakinje kandi abantu bashikuka bava mu bisagara vyose baza iyo Yezu ari. 
Abacira rero umugani ati: «Umubivyi yaritoye atwara imbuto kubiba. Mu gihe ariko aramija, intete zimwe zimijukira ku nzira barazihonyanga; inyoni zo mu kirere na zo zirazinoba, ntihasigara na rumwe. Izindi na zo zigwa ku rutare; zimaze kumera, zica ziruma zibuze akabobera. Izindi zigwa mu mahwa; birakurana, arahava arazizinga. Izindi zigwa mu busize bwinjiye ; ziramera zirakura, zimburwamwo ibirengeye ijana izari zabibwe.» Ahejeje kubivuga, ashira ijwi hejuru ati: «Uwuri n'amatwi y'ukwumva niyumve!» 
Abigishwa biwe bamubaza ico uyo mugani umenyesha. Abishura ati: «Mweho mwarahawe kumenya amabanga y'Ubwami bw'Imana, abandi bo bavyumva mu migani, kugira ngo baravye n'amaso yabo ntibabone, bateze amatwi ntibategere.
Ng'iki rero ico uyo mugani uvuga: Iyo mbuto ni Ijambo y'Imana. Abo ku nzira ni abantu bumvise rya Jambo, hanyuma shetani iraza, iraribakura mu mutima ngo boye kwemera n'ugukira. Abo ku rutare ni abakirana akanyamuneza rya Jambo mu gihe baryumviriza, ariko kubera ko ata shimikiro bafise, ukwemera kwabo kumara akanya gusa, bapfa guhura n'ibibagora bagaca badohoka. Abo ku mahwa ni abantu bamvise rya Jambo, ariko mu gihe borikurikije, umwitwarariko w'ivyo hasi, itunga be n'ibindi bibaryohera bikabarengera, bagapfanirana. Abo mu busize nyabwo ni abantu bumvise rya Jambo, bakarizigama mu mutima mwiza w'umwete, bagaheza bakagira ico bimarira kuko bahozako.»


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 44
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :