WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 15
Itariki: 28/11/2019Ababisomye 862 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Patiri Olivier Ndayisaba yahamagariye abakristu muri rusangi, na cane cane abaririmbiramana, guca mu makanda y'umweranda Sisiriya
Itariki 22 z'ukwezi kwa Munyonyo, Ekreziya Katorika irahimabaza umweranda Sisiriya. Kubera rero uwo mweranda asanzwe ari n'umuvunyi w'abaririmbiramana n'abacuraranzi, karabaye akaryo ku migwi y'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi k'ukumuharira umugoroba udasanzwe. Abaririmbiramana bose rero bakaba bari basidukanye n'iyonka mu nkuka y'imisa y'uguhimbaza uwo muvunyi wabo, n'umwambaro ubaranga bashizeko. Inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Olivier Ndayisaba. Wa wundi ati «ibisa birasabirana», uwo musi wahuriranye n'umusi ugira umunani w'igisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira umusi mukuru wa Kristu Mwami. 

Kuva ku ntangamarara y'imisa, uwo musaserdoti ntiyibagiye kwibutsa ko uwo musi, muri Eklesiya Katorika, twibuka umweranda Sisiriya. Ni kwo guhamagarira abari aho gukurikiza akarorero k'uwo mubikira mweranda. Ku bw'igice c'ivyanditswe cerekana ingene ubuzima bwa Sisiriya bwo ngaha kuri iyi si bwagenze, Umweranda Sisiriya ni umwe mu bashizwe hejuru mu babikira b'abamaratiri b'i Roma. Inyuma y'ikinjana ca gatatu ni ho yaja mu bafise igitsibo c'ababikira b'abamaratiri. Yari yarabayeho neza cane mu vyiza vyinshi vyo kuri iyi si. Gusa, abavyeyi biwe bahavuye barondera kumuhemukira.

Sisiriya, abavyeyi biwe baramurongoje ku nguvu ku mupagani yitwa Valérien, ariko n'aho bakoze ivyo, yagumye ari umubikira, kuko ku musi w'ubugeni bwiwe bw'umubabaro, mu gihe hariko humvikana amajwi y'indirimbo z'igipagani zivuga ivy'ubugeni, we yaguma aririmbira mu mutima wiwe ururirimbo ruhayagiza Kristu, amusaba ngo amuzigamire ubwerentegegwa bwiwe. Ubwo bwerentegegwa rero yarabugumanye. Na we uwo mugabo wiwe, n'aho yari asanzwe ari umupagani, yahavuye ahinduka, aba umukristu, mbere arahava akundira Sisiriya guhindukirira burundu ukwemera nyakuri, kumwe na muramu we Tiburce.

Hahavuye hagera ko yitaba Imana yamuremye, ariko Sisiriya aja mu nzira y'ukubabara birenze urugero. Uwo mweranda yaravyemeye, kuko yarondera gukwirikiza iragi ry'Umukama Yezu Kristu. Ugupfa kwiwe kwavuye kw'itegeko ryari ryashinzwe n'abakuru b'ico gihe: yaratawe mu mazi atukuye (ashushe birenze urugero), yongera atemagurwa gatatu, bamutemesheje imbugita zikarishe cane. Ariko ntiyashoka acicana, kuko n'ububabare bwinshi cane, yamaze iyindi misi itatu mu nzu yiwe. Ari ku mpfiro, iyo nzu yiwe yasize ayiraze Papa Urbain. Ikimenyetso c'ubweranda camubonetseko ni uko mu mwaka w'1599, buguruye isandugu yari yarashinguwemwo, basanga umubiri wiwe ukiri uko yashinguwe umeze.

Ubwo rero ni bwo buzima n'ubumaratiri bw'Umweranda Sisiriya, yapfiriye ugukwirikiza iragi ry'Umukama wacu Yezu Kristu, mu guharanira kwubahiriza umubiri wiwe. Mbere Patiri Olivier Ndayisaba wewe, ubuzima bw'uwo mwerwnda akaba yarabugereranije n'ubwa Yezu, aca atumirira abakristu bari aho kwubahiriza imibiri yabo kuko ari ingoro nyeranda z'Imana. Ngo boheza bakisunga akarorero k'uwo mweranda Sisiriya yahisemwo ikiruta ikindi mu kwemera kubabara cane birenze urugero aho guhemukira Umukama kubw'akaryoheramubiri gusa. Uwo musaserdoti yarangije yipfuriza abaririmbiramana n'abacuraranzi bose umusi mukuru mwiza.

Imisa yaheze muri ako kanyamuneza ntangere ko kwibuka no guhimbaza iyo sabukuru ya Sisiriya mweranda. Tubamenyeshe ko ukwo kuririmba ahayagiza Kristu mu gihe abandi bariko biririmbira iz'ubupagani mu bugeni bwiwe, ari kwo kwamugize umuvunyi w'abaririmbiramana.

Emmanuel Nshimirimana, Katedrale Regina Mundi  
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira19166231016000
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero mu mugwi «Jeunesse Regina Mundi» w'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi30/7/2020 | Ababisomye 4930 | Michel NIBITANGA Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakristu b'iyo Paruwase nyene. Abo bitavye uwo mwiherero bari baherekejwe na Patiri Sugespe....
Ingo n'Imiryango
Katedrale Regina Mundi
Iramurwa ry'ingo zakurikiranye inyigisho zo gutunganya imvyaro bifatiye ku buryo kama muri Paruwase Katedrale Regina Mundi10/7/2020 | Ababisomye 314 | Michel NIBITANGA Ni inyigisho zari zimaze amezi umunani zihabwa ingo zubatse, zatanzwe n'urugo rukristu rugizwe na Niyonzima Dylan na Mashaka Amnielle, ingo zine ku munani zikaba ari zo zashoboye kuzikurikirana gushik....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero w'abari mu mugwi wa Bibiliya n'abasomyi b'Ijambo ry'Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi24/6/2020 | Ababisomye 1905 | Michel NIBITANGA Urukundo dukunda Imana rurigaragaza mu mwanya tuyiha mu kwakira n'ukuzirikana Ijambo ryayo (Patiri Jerry Urlich Cimpaye)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umusi mukuru w'Isakramentu Ryeranda ingene wahimbajwe muri Paruwase Katedrale Regina Mundi16/6/2020 | Ababisomye 351 | Michel NIBITANGA «Ni isakramentu ry'agaheta kuko ari ryo Yezu yashimye kwishushanyamwo mu mukate n'umuvinyu. Yezu yabigize gutyo kubera urukundo adufitiye ngo dushobore kuza turamwihereza ataduteye ubwoba. Yabigize gu....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Ugusozera umwaka w'ubutumwa w'2019 ushira 2020 ku bagize umugwi w'abihebeye Imana bakukira Paruwase Katedrale Regina Mundi12/6/2020 | Ababisomye 4915 | Michel NIBITANGA «Mwese ntimuzopfa urw'abamaratiri, ariko ku bw'indagano mwaraganiye Umukama, muhamagariwe kubaho mu bumaratiri bwa misi yose!», vyavuzwe na Patiri Modesto Todeschi, mu nyigisho yatanze kuri uwo mus....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 15
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :