HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 72
Itariki: 28/11/2019Ababisomye 420 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Patiri Olivier Ndayisaba yahamagariye abakristu muri rusangi, na cane cane abaririmbiramana, guca mu makanda y'umweranda Sisiriya
Itariki 22 z'ukwezi kwa Munyonyo, Ekreziya Katorika irahimabaza umweranda Sisiriya. Kubera rero uwo mweranda asanzwe ari n'umuvunyi w'abaririmbiramana n'abacuraranzi, karabaye akaryo ku migwi y'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi k'ukumuharira umugoroba udasanzwe. Abaririmbiramana bose rero bakaba bari basidukanye n'iyonka mu nkuka y'imisa y'uguhimbaza uwo muvunyi wabo, n'umwambaro ubaranga bashizeko. Inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Olivier Ndayisaba. Wa wundi ati «ibisa birasabirana», uwo musi wahuriranye n'umusi ugira umunani w'igisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira umusi mukuru wa Kristu Mwami. 

Kuva ku ntangamarara y'imisa, uwo musaserdoti ntiyibagiye kwibutsa ko uwo musi, muri Eklesiya Katorika, twibuka umweranda Sisiriya. Ni kwo guhamagarira abari aho gukurikiza akarorero k'uwo mubikira mweranda. Ku bw'igice c'ivyanditswe cerekana ingene ubuzima bwa Sisiriya bwo ngaha kuri iyi si bwagenze, Umweranda Sisiriya ni umwe mu bashizwe hejuru mu babikira b'abamaratiri b'i Roma. Inyuma y'ikinjana ca gatatu ni ho yaja mu bafise igitsibo c'ababikira b'abamaratiri. Yari yarabayeho neza cane mu vyiza vyinshi vyo kuri iyi si. Gusa, abavyeyi biwe bahavuye barondera kumuhemukira.

Sisiriya, abavyeyi biwe baramurongoje ku nguvu ku mupagani yitwa Valérien, ariko n'aho bakoze ivyo, yagumye ari umubikira, kuko ku musi w'ubugeni bwiwe bw'umubabaro, mu gihe hariko humvikana amajwi y'indirimbo z'igipagani zivuga ivy'ubugeni, we yaguma aririmbira mu mutima wiwe ururirimbo ruhayagiza Kristu, amusaba ngo amuzigamire ubwerentegegwa bwiwe. Ubwo bwerentegegwa rero yarabugumanye. Na we uwo mugabo wiwe, n'aho yari asanzwe ari umupagani, yahavuye ahinduka, aba umukristu, mbere arahava akundira Sisiriya guhindukirira burundu ukwemera nyakuri, kumwe na muramu we Tiburce.

Hahavuye hagera ko yitaba Imana yamuremye, ariko Sisiriya aja mu nzira y'ukubabara birenze urugero. Uwo mweranda yaravyemeye, kuko yarondera gukwirikiza iragi ry'Umukama Yezu Kristu. Ugupfa kwiwe kwavuye kw'itegeko ryari ryashinzwe n'abakuru b'ico gihe: yaratawe mu mazi atukuye (ashushe birenze urugero), yongera atemagurwa gatatu, bamutemesheje imbugita zikarishe cane. Ariko ntiyashoka acicana, kuko n'ububabare bwinshi cane, yamaze iyindi misi itatu mu nzu yiwe. Ari ku mpfiro, iyo nzu yiwe yasize ayiraze Papa Urbain. Ikimenyetso c'ubweranda camubonetseko ni uko mu mwaka w'1599, buguruye isandugu yari yarashinguwemwo, basanga umubiri wiwe ukiri uko yashinguwe umeze.

Ubwo rero ni bwo buzima n'ubumaratiri bw'Umweranda Sisiriya, yapfiriye ugukwirikiza iragi ry'Umukama wacu Yezu Kristu, mu guharanira kwubahiriza umubiri wiwe. Mbere Patiri Olivier Ndayisaba wewe, ubuzima bw'uwo mwerwnda akaba yarabugereranije n'ubwa Yezu, aca atumirira abakristu bari aho kwubahiriza imibiri yabo kuko ari ingoro nyeranda z'Imana. Ngo boheza bakisunga akarorero k'uwo mweranda Sisiriya yahisemwo ikiruta ikindi mu kwemera kubabara cane birenze urugero aho guhemukira Umukama kubw'akaryoheramubiri gusa. Uwo musaserdoti yarangije yipfuriza abaririmbiramana n'abacuraranzi bose umusi mukuru mwiza.

Imisa yaheze muri ako kanyamuneza ntangere ko kwibuka no guhimbaza iyo sabukuru ya Sisiriya mweranda. Tubamenyeshe ko ukwo kuririmba ahayagiza Kristu mu gihe abandi bariko biririmbira iz'ubupagani mu bugeni bwiwe, ari kwo kwamugize umuvunyi w'abaririmbiramana.

Emmanuel Nshimirimana, Katedrale Regina Mundi  
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira29363195004000
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko mu bihebeye Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi huguruwe umwaka mushasha w'ubutumwa w'202010/1/2020 | Ababisomye 117 | Webmaster du CEDICOM «Abihebeye Imana bahamagariwe kumenyesha Inkuru Nziza mu bisata baranguriramwo imirimo ya misi yose» (vyamenyeshejwe na Patiri mukuru, Patiri Félix Fupi)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko abakristu bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi bipfurizanije umwaka mushasha w'20207/1/2020 | Ababisomye 7816 | Webmaster du CEDICOM Kumwe na Patiri mukuru wabo, abakristu bo muri Katedrale Regina mundi barasangiye ibirori vyose, kuva ku Nkuka y'imisa gushika ku kwiginana mu gusangira inzimano y'umwaka mushasha....
Abasaserdoti bacu
Katedrale Regina Mundi
Abaserukizi b'umuryango wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu nkuka y'imisa y'ubukengurutse ku vy'Umukama yagize mu mwaka w'20196/1/2020 | Ababisomye 1921 | Webmaster du CEDICOM «Kuri twebwe abemera turazi ko vyose bikomoka ku Mana, ni co gituma iyo umwaka uheze duheza tukaza, tukayikengurukira» (Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Mu misa kuri Katedrale Regina Mundi, Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa yaripfurije Abarundi umwaka mwiza w'20202/1/2020 | Ababisomye 176 | Webmaster du CEDICOM Uwo mwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarahezagiye igihugu c'Imana, araheza asabira Abarundi ko Umukama yoberekezako inyonga ziwe, na cane cane mu matora bazogira muri uyu mwaka....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Imikangara y'Imana yo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi yaragendeye ingo31/12/2019 | Ababisomye 1584 | Webmaster du CEDICOM Ku munsi mukuru wa Epifaniya ni ho Imikangara y'Imana yo mu maparuwase atandukanye izohurira ku Kirimba c'Umuvyeyi Bikira Mariya ku musozi Siyoni wo mu Gikungu, ngo bashikirize ivyo begeranije muri iz....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 72
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :