WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 16
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 240 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Muri iyo misa kandi harabayeho n'ugusabira abagize inama nkuru nshingwamuryango ya Paruwase yari yatowe inyuma y'igisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira uwo musi mukuru
Ku munsi mukuru wa Kristu Umwami y'uyu mwaka w'2019, muri Paruwase Umwamikazi w'Amahoro (Regina Pacis) yo muri SOCARTI uwo musi mukuru warahimbajwe, ukaba watangujwe n'Urugendo rweranda rwahereye mw'isakirisiya rugana mu Ngoro y'Imana, aho haherejwe inkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Pascal BARAMPIGA, icegera c'Umwibutsamana mukuru mu gipolisi c'Uburundi. Muri iyo misa kandi harabayeho n'ugusabira abagize inama nkuru nshingwamuryango ya Paruwase yari yatowe inyuma y'igisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira uwo musi mukuru.

Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yatanze, uwo musaserdoti icegera c'Umwibutsamana mukuru mu gipolisi c'Uburundi yabibukije abari aho ko Ubwami bwa Yezu butaje nk'ubw'abandi bami bo kw'isi nk'uko abayahudi, abagreki n'abaromani babwibaza, kandi ko atari Ubwami bw'umukazo, ahubwo bwaje ari ubw'amahoro.

Eka ngo ntibari abo gusa bari babwiteze mu buryo butandukanye n'ubwo bwiseruyemwo, kuko ngo n'abatumwa n'abigishwa biwe bari bazi ko aje kubakurako ubwami bw'Abaromani bwabatwaza umukazo. Ahubwo, Kristu Ubwami w'abami ngo yaje yishisha bugufi. Kandi ngo yanavyerekanye kuva agishika ngaha kw'isi, mu kuvukira mu bwato bw'inka, gushika n'aho mu kugira ngo asusuruke, inka ari zo zamuhemerako, gutyo akaboneraho guhera imbeho.

Agasangwa kuri iyo nkuka ya misa hari hategekanijwe ko haherezwa n'igisabisho c'ugusabira inama nkuru nshingwamuryango ya Paruwase yari yatowe inyuma y'igisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira uwo musi mukuru wa Kristu Umwami. Abagize iyo nama na bo bakaba bazomara ikiringo c'imyaka itatu.

Harabaye kandi n'ugutanga agafashanyo k'ugusahiriza abana begeranirijwe hamwe bakuwe mu mabarabara. Patiri Pascal BARAMPIGA yarafashe n'akanya, arakengurukira kandi abakristu bitanze batitangiriye itama mu gufasha umukristu yari amaze igihe kirekire arwariye mu bitaro vyegamiye Kaminuza y'Uburundi, vy'itiriwe Umwami Khaled. Ni mu gihe uwo mukristu yari yashoboye kwishikira muri iyo misa gukengurukira Umukama no kumuninahaza kuri ivyo vyiza yamukoreye, akamukiza, akanamurungikira n'abaje kumusuhuza no kumufasha mu bihe bitoroshe yarimwo. 

Twobamenyesha ko inyuma y'iyo nkuka ya misa, abakristu basengera kuri Paruwase Umwamikazi w'Amahoro (Regina Pacis) yo muri SOCARTI baciye baja kwiginana mu gusangirira hamwe amasaka n'ikiyago, mu kibanza bari bateguye.


BPP1 Syldie NDAYIKENGURUKIYE, mu bwibutsamana bw'igipolisi c'Uburundi  
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira13062063471600
Tanga
Ufashe Umuryango
1
Abapolisi
Kanyosha
Ibirori vy'ukwimika indogozi nshasha z'inama nkuru ya Paruwase Stefano Mweranda mu bwibutsamana bw'igipolisi mu Kanyosha29/7/2020 | Ababisomye 2765 | Michel NIBITANGA Dufatiye kw'itorwa ry'umwami Dawudi, mu muryango yari akengerewe, ariko Imana imushimira ubutwari bwiwe hamwe n'ubukerebutsi, kakaba kari akaryo ko kuremesha abagiye kubandanya bayobora Paruwase ko iv....
Abapolisi
Ihimbazwa ry´umunsi mukuru w´Umushaha mweranda wa Yezu muri Paruwase yitiriwe Umushaha mweranda wa Yezu yo mu Bwibutsamana bw'igipolisi24/6/2020 | Ababisomye 101 | Michel NIBITANGA Patiri Pascal Barampiga, icegera c'Umwibutsa Mana mukuru w'igi Polisi yabwiye abasirikare n'abapolisi ko iyo izo nzego ziri mu mushaha wa Yezu, ko akazi bajejwe ko gucungera abenegihugu n'ivyabo vyose....
Abapolisi
Uko umusi mukuru w'Isakaramentu Ryeranda ry'Ukaristiya wahimbajwe mu Bwibutsamana bw'Igipolisi c'Uburundi19/6/2020 | Ababisomye 98 | Michel NIBITANGA Shetani imaze kubona ko Yezu yaje kw'isi, yaciye ihungira mu muntu, ni na ho Yezu na We yaca yigira imfungurwa mw'Isakaramentu ry'Ukaristiya ngo yinjire muri uwo muntu, araheza yaka iyo shetani ububas....
Abapolisi
Kivoga
Inkuka y'imisa y'uguherekeza rukristu umuhisi Rose Nahayo, Umuvyeyi wa Patiri Casimir Nkengurutse wo mu Bwibutsamana bw'igipolisi16/6/2020 | Ababisomye 109 | Michel NIBITANGA Umuvyeyi akaba n'umuhisi, Rose Nahayo yitavye Imana ku wa Mungu igenekerezo 7 Ruheshi 2020, ahitanywe n'indwara, ashingurwa rukristu ku wa kane igenekerezo rya 11 Ruheshi 2020....
Abapolisi
Uko musi mukuru wa Pentekoti wahimbajwe mu maparuwase agize Ubwibutsamana bw'igipolisi c'Uburundi2/6/2020 | Ababisomye 73 | Michel NIBITANGA Mu maparuwase amwe haratanzwe isakramentu ry'ugukomezwa muri Mutimw-Mweranda, mu yandi na ho haba ukwigina yubile y'imyaka 25 umuryango w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda umaze ubayeho mu Burundi....
1
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 16
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :