WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020 _ 10/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya.
Ijambo rya Kristu niribashike ku nyota. Ku bwa Kristu, nimukengurukire Imana Umuvyeyi wacu.
Aleluya.
Ivyo du soma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo (18, 1-5.10.12-14)


Muri irya misi, abigishwa begereye Yezu bamubarira bati: «Umukuru mu Bwami bw'ijuru ni nde?» Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati: «Ndababwiye, ni ivy'ukuri: mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu Bwami bw'ijuru. Uwuzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, ni we asumba abandi mu Bwami bw'ijuru. Uwufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe aba afashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utu twana, kuko, ndabibabariye, abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza.
Mbwire namwe: nk'umuntu afise intama ijana, imwe muri zo igatakara, ntaca arekera ku musozi zimwe mirongo icenda n'icenda akaja kurondera iyatakaye? Agize imana akayitora, ni ivy'ukuri ndababariye, izomutera akanyamuneza karuta zimwe mirongo icenda n'icenda zitari zatakaye. Uko ni ko bidakundwa na So wanyu wo mw'ijuru, ko kamwe muri utwo twana gatakara.»
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 22
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 1049 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Ni mu gihe muri iyo Paruwase bari bamaze iminsi mu gisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira uwo musi mukuru, aho abakristu bigishijwe ku bintu bitandukanye
Muri Ekleziya harahimbazwa umunsi mukuru wa Kristu Umwami buri mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa Munyonyo. Ibirori vyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 Gitugutu 2019 vyatangujwe n'inkuka ya misa y'isaha zine n'iminota 30 (10h30) yitabwe n'imigwi n'imihari yose yo muri Paruwase. Iyo nkuka ya misa yarongowe n'umusasedoti ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa, Patiri  Ezéchiel.

Mu nsiguro yatanze, yaratumiriye umukristu wese gutahura Ubwami bwa Yezu Kristu mu kwigora, agaca mu makanda ya Yezu, no mu kwicisha bugufi. Umwe wese akwiye kumenya ko Ubwami bw'ijuru tubutangurira kuburonderera aha kw'isi mu gukora ivyiza Umukama adutuma,  mu kutihora, mu kutagira inzigo, n'ibindi. Patiri Ezéchiel yibukije abari aho amagorwa Yezu yabonye ku Musalaba, akemera ko bamutuka, bamutwenga, n'agashinyaguro kubw'urukundo. Yamenyesheje ko urwo rukundo Yezu afitiye abiwe ari rwo rwamuzanye kw'isi, kugira ngo turonke ubuzima.

Ikindi Patiri Ezéchiel yamenyesheje ni uko Kristu atari Umwami w'agace gatoyi, nk'uko ku Musalaba babishizeko ngo ni Umwami w'Abayahudi gusa. Ahubwo ni Umwami wa bose. Igihugu ciwe caronse Umwami afise ingingo n'ubuntu, aguma acibutsa amabwirizwa, na We nyene akayakurikiza. Patiri Ezéchiel yarangije atumirira abari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa kwereka abandi akarorero keza mu kubana neza n'abandi no gukundisha Imana abandi.

Ivyo birori vyabandanirije mu gusangira amasaka n'amahonda mu kibaza cari categuwe, ari na ho havugiwe amajambo y'urubanza. Patiri Ezéchiel yaboneyeho gushikiriza ibigiye gutunganywa mu mwaka w'amasabamana ugira utangure, umwaka-A, ko nagiye gutunganywa inyigisho ku mugwi umwe umwe no kuri bose muri rusangi, izo nyigisho zikaba zizoba zijanye cane na Liturjiya. Ivyo birori bikaba vyasozerewe mu kanyamuneza, mu kwigina Umwami Yezu kristu.

Twobamenyesha ko muri iyo Paruwase bari bamaze iminsi mu gisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira uwo musi mukuru wa Kristu Umwami, aho abakristu bo mu Kinindo bigishijwe ku bintu bitandukanye, nka: «Si vyiza ko umuntu aguma wenyene»; «Itosekara ry'umuvukano»; «Mwene wanyu ari he?»; «Imana irababazwa n'urwanko mu bantu»; «Subiza hamwe n'ingoga n'uwo mufatanije akayira»; «Abari basangiye ukwemera basangira n'itunga»; «Nimutahinduka muzoshira mwese»; «Nguyu nyoko wawe». Umunsi wa nyuma, abakristu barahawe isakramentu ry'ikigongwe, bongera baja kurangura igikorwa c'urukundo mu mibano itandukanye.

Joyce Guillaine Imanishimwe, Paruwase Regina Pacis de Kinindo
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira25862176566120
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Kinindo
Ihimbazwa ry'isakramentu ry'ugukomezwa muri Mutima Mweranda muri Paruwase Kinindo29/5/2020 | Ababisomye 169 | Michel NIBITANGA Abo bakomejwe muri Mutima Mweranda bari bagizwe n'abanyeshure, n'abakozi bo mu nzu, be kandi n'abakristu bagarutse muri Ekleziya Katolika....
Mikaheli Mweranda
Kinindo
Paruwase Kinindo mw'imbazwa ry'isabukuru: imyaka 23 ya Paruwase n'imyaka 13 y'imibano mito mito31/12/2019 | Ababisomye 572 | Michel NIBITANGA Ibirori vyatanguriye ku nkuka ya misa bibandanyiriza ku gusangira inzimano y'umunsi mukuru....
Mikaheli Mweranda
Kinindo
Inyigisho zatanzwe mw'ihwaniro ry'urwaruka rwo muri Paruwase Kinindo25/12/2019 | Ababisomye 603 | Michel NIBITANGA Icivugo camurikiye izo nyigisho: «Ndagukunda urukundo rwamaho» (Yeremiya 31,3), izindi nyigishisho zakurikiye zari zubakiye ku ngingo ngenderwako zine....
Imihari n'imigwi y'ubutumwa
Kinindo
Iyakirwa ry'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri Paruwase Kinindo9/11/2019 | Ababisomye 681 | Michel NIBITANGA Uwuyoboye umugwi w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda bo mu Kinindo yashimye gushimikira ku gutanga inyigisho kugira ngo abashasha, ndetse n'aba kera batari babizi, bamenye ivyo barimwo, n'igituma babirim....
Ibiro Nshingwabutumwa
Kinindo
Inyigisho ijanye n'ukwezi kwo kumenyesha Inkuru Nziza muri Paruwase Kinindo19/10/2019 | Ababisomye 638 | Michel NIBITANGA Uwashikirije izo nyigisho ni Patiri Salvator NGENDABANYIKWA, Umuyobozi ndemeshabutumwa vy'ibikorwa vya Papa mu Burundi, akaba ahanini yashimikiye ku biri mw'ikete rya Papa rimenyesha ubwo butumwa....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020 _ 10/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Aleluya, aleluya.
Ijambo rya Kristu niribashike ku nyota. Ku bwa Kristu, nimukengurukire Imana Umuvyeyi wacu.
Aleluya.
Ivyo du soma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo (18, 1-5.10.12-14)


Muri irya misi, abigishwa begereye Yezu bamubarira bati: «Umukuru mu Bwami bw'ijuru ni nde?» Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati: «Ndababwiye, ni ivy'ukuri: mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu Bwami bw'ijuru. Uwuzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, ni we asumba abandi mu Bwami bw'ijuru. Uwufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe aba afashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utu twana, kuko, ndabibabariye, abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza.
Mbwire namwe: nk'umuntu afise intama ijana, imwe muri zo igatakara, ntaca arekera ku musozi zimwe mirongo icenda n'icenda akaja kurondera iyatakaye? Agize imana akayitora, ni ivy'ukuri ndababariye, izomutera akanyamuneza karuta zimwe mirongo icenda n'icenda zitari zatakaye. Uko ni ko bidakundwa na So wanyu wo mw'ijuru, ko kamwe muri utwo twana gatakara.»
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 22
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :