HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya. 
Nimwakirize yompi ijambo ry'Imana, ntimuryakire nk'ijambo ry'abantu, kuko ari Imana yo nyene ibayagira. 
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 23-28) 


Umusi umwe, hari kw'isabato, Yezu aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe na bo habita baraha udushishi twazo. Abafarizayo rero bamubarira bati: «Ehe raba! Ni kuki bakora ikizira ku musi w'isabato?»  Yezu na we abishura ati: «Ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yari yaburaniwe, ashonje, we n'abo bari kumwe? Yarinjiye mu ngoro y'Imana, hari mu gihe c'umuherezankuka mukuru Abiyatari, arya imikate y'imperezwa kandi abaherezankuka ari bo basa bashobora kuyirya, arongera ayigaburira abagenzi biwe.»  Hanyuma ati: «Isabato yagiriwe abantu, abantu si bo baremewe isabato. Ni co gituma Umwana w'umuntu aganza n'isabato nyene.» 


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 16
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 1502 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Abakristu baciye baja kurangura igikorwa c'urukundo mu kigo «Isange» kireze abana bagendana ubumuga
Abakristu bo muri Paruwase Kanyosha yitiriwe Bikira Mariya Umuvyeyi w'ikigongwe barifadikanije na Ekleziya yo kw'isi yose mu guhimbaza umusi mukuru wa Kristu Umwami w'amakungu kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 Munyonyo. Muri Paruwase Kanyosha ibirori nyezina vyatanguranye n'inkuka y'imisa y'isaha zine n'igice yaherejwe na Patiri Thomas MUGIRENTE arongoye iyo Paruwase.

Mu guhimbaza uwo musi mukuru wa Kristu Umwami, abakristu batari bake,  bagiwe imbere n'abanyamihari n'imigwi y'ubutumwa, baragize urugendo, aho bagenda baririmba, batamba, bigina Kristu Umwami mu ndirimbo. Urwo rugendo barugiriye mu mabarabara aca mu mibano yo muri Sikirisare Kajiji, Kigwati ya mbere n'iya kabiri, berekeza ku cicaro ca Paruwase, imbere y'uko inkuka y'imisa y'isaha zine itangura.

Muri iyo nkuka y'imisa kandi, abakristu 16 barasubiriye mu bunywanyi n'Imana, baraheza barasubira kwakirwa icese, bemererwa n'ugusubira guhabwa amasakaramentu, inyuma y'inyigisho bari bamaze igihe baronswa . Mu kwemererwa gusubira guhabwa amasakaramentu, Patiri Thomas MUGIRENTE yabasavye kwegera imbere ya Altari ngo basubire bature icese ukwemera kwabo, ari kwo kwemera abanyamuryango b'Ekleziya bagirako, gushingiye ku gisabisho c'inama y'abatumwa. 

Muri iyo nkuka y'imisa kandi, hari n'abakristu 10 bari mu muhari w'Abasaveri bagize indagano. Ni mu gihe abari mu muhari wa Chiro na bo basubiyemwo indagano zabo, nk'uko bama babigira ku musi mukuru wa Kristu Uwami.

Inyuma y'inkuka y'imisa, abakristu batari bake bagwiriyemwo abanyamihari n'imigwi y'ubutumwa baciye bahurira hamwe mu kibanza c'agatutu bateguye, bariginana, basangira urwarwa n'ijambo. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na Patiri Lambert NISHIMAGIZWE, umwibutsamana w'imihari n'imigwi y'ubutumwa, hamwe na Cyriaque BUCUMI arongoye inama nkuru ya Paruwase.

Mw'ijambo ryiwe, Ponsiyano NKESHIMANA, umusuku w'imihari n'imigwi, yipfurije abari aho umusi mukuru mwiza, aca ababwira ubutumwa baranguye mu mwaka w'ubutumwa urangiye. Yaboneyeho kubahamagarira kurushirizaho kugendera urukundo, kwitwararika ibikorwa vyiza bitunganywa mu mihari n'imigwi, mu mibano rukristu, hamwe no ku rwego rwa Paruwase, bakitwararika gusenga, kwitaho abatishoboye n'ukwubaha amabwirizwa y'Imana n'aya Ekleziya. 

Na we Patiri Lamberi NISHIMAGIZWE, yarakengurukiye abanyamihari n'imigwi y'ubutumwa, hamwe n'abakristu bose ku kwitanga kwabo mu bikorwa, utwigoro n'ubutumwa barangura mu ntumbero y'ugukomeza ukwemera kw'abakristu n'ugukwiza hose Inkuru Nziza ya Yezu Kristu Umwami w'amakungu yose. Yaboneyeho gusaba abari aho kwama barangura ubwo butumwa mu kanyamuneza no mu kwicisha bugufi, bagafatira kuri Yezu Kristu. Urwaruka na rwo yarusavye kugendera umutima w'ubwitonzi, umwe waranze Kristu. No mu bihe vy'amatora igihugu c'Uburundi cimirije, akaba yarusavye kuguma bashingira intahe Kristu mu gukunda bagenzi babo nk'uko bikunda. 

Mu kugaragaza akanyamuneza k'umusi mukuru wa Kristu, Umwami, BIYAGO Mariya Tereza,  umukurambere wo mu muhari wa Chiro kuva mu mwaka w'1965, ubu akaba afise imyaka 74, yagize ati: «Umusi mukuru wa Kristu Umwami uranshika ku mutima, rwose kuko Yezu yancunguye mu kumpfira ku Musalaba; ubu ndidegemvya muri Yezu Kristu Umwami.» Yaboneyeho guhanura urwaruka kwama rwubaha umushaha Mweranda wa Yezu, bakongera bagasabira n'abaseredoti kuko amabanga bajejwe akomeye cane.

Eka na Rodrigue TUYISHEMEZE, umwe mu bagize indagano mu gisata c'intwararumuri mu muhari w'abasaveri, kuri uwo musi mukuru wa Kristu Umwami, yaragaragaje akanyamuneza, yongera yiyemeza kuzokwama asaba Mutima-Mweranda, kugira amushoboze kurangura indagano yiyemeje mu kuba intwararumuri mu bandi, akongera akamenyesha Yezu abatamuzi. Yahamagariye n'abandi, na cane cane abo basangiye umuhari, kwama barangurana umwete ibikorwa bishingira intahe ukwemera kwabo. 

Tubamenyesheko uwo musi mukuru wa Kristu Umwami ari wo usanzwe usozera umwaka w'amasabamana muri Ekleziya Katolika, umwaka C ukaba ari wo wasozerewe kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya 24 Munyonyo, na ho ku wa 1 Kigarama, Ekleziya katorika ikazotangura umwaka w'amasabamana A. Mwomenya kandi ko mu kwitegurira uwo musi mukuru wa Kristu Umwami, mu Kanyosha bari bifadikanije n'ayandi ma Paruwase ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu gisabisho c'imisi icenda casozerewe n'inkuka y'imisa yaherejwe ku musi wa gatandatu mu gatondo. Abakristu bari muri yo bakaba baciye baja kurangura igikorwa c'urukundo mu kigo «Isange» kireze abana bagendana ubumuga butandukanye kiri muri Sikirisare Gisyo, ico kigo kikaba cegukira ababikira bitiriwe «Umuvyeyi w'ikigongwe».

Gonzalve Ntashimikiro, Paruwase Kanyosha  
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira1976915901700
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Amatora mu mugwi w'abaririmbiramana witiriwe «Abamalayika bo mw'ijuru» wo muri Paruwuse Kanyosha15/1/2020 | Ababisomye 72 | Webmaster du CEDICOM NTAHOBATANGEJEJE Desiderate, HAJAYANDI Augustin, na BUKURU Leonidas ni bo bitoje, maze Léonidas Bukuru aba ari we yaciye atorerwa ico kibanza, ku majwi 72 kuri 84 y'abatoye....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Abaririmbiramana bo mu mugwi «Ubutatu bweranda» barakengurukiye Imana ku bw'umwaka mushasha w'202015/1/2020 | Ababisomye 66 | Webmaster du CEDICOM Harabaye gisabisho c'inkuka ya misa y'ugukenguruka ku vyiza Imana yakoreye uwo mugwi, be n'ugusabira imigisha n'imihezagiro abagize uwo mugwi, hamwe n'abakunzi bawo....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Paruwase Kanyosha yarateramishije mu mwaka mushasha w'2020 abatashoboye gushika mu kigo «Foyer de charité»7/1/2020 | Ababisomye 248 | Webmaster du CEDICOM Ico giteramo catanguye kw'isaha imwe n'igice (19h30) z'ijoro risozera umwaka w'2019, gihera kw'isaha icumi n'imwe yo mu gitondo c'umwaka mushasha w'2020, kikaba caranzwe n'ibisabisho, inyigisho, indir....
Abapolisi
Kanyosha
Paruwase Stefano Mweranda yo mu bwibutsamana bw'igipolisi GMIR mu birori vy'uguhimbaza isabukuru ry'imyaka itanu imaze3/1/2020 | Ababisomye 190 | Webmaster du CEDICOM Paruwase Stefano Mweranda yavutse mu kwezi kwa Munyonyo 2014, itangujwe na Patiri Bernard HAKIZIMANA, umwibutsamana wayo wa mbere....
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
Ihimbazwa ry'umusi mukuru wa Noeli muri Paruwase Kanyosha27/12/2019 | Ababisomye 404 | Webmaster du CEDICOM Hari n'abakristu bakengurukiye Imana ku vyiza yabagabiye, aho bayishikaniye ituro ryabo ry'ubukengurutsi....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)

Aleluya, aleluya. 
Nimwakirize yompi ijambo ry'Imana, ntimuryakire nk'ijambo ry'abantu, kuko ari Imana yo nyene ibayagira. 
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 23-28) 


Umusi umwe, hari kw'isabato, Yezu aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe na bo habita baraha udushishi twazo. Abafarizayo rero bamubarira bati: «Ehe raba! Ni kuki bakora ikizira ku musi w'isabato?»  Yezu na we abishura ati: «Ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yari yaburaniwe, ashonje, we n'abo bari kumwe? Yarinjiye mu ngoro y'Imana, hari mu gihe c'umuherezankuka mukuru Abiyatari, arya imikate y'imperezwa kandi abaherezankuka ari bo basa bashobora kuyirya, arongera ayigaburira abagenzi biwe.»  Hanyuma ati: «Isabato yagiriwe abantu, abantu si bo baremewe isabato. Ni co gituma Umwana w'umuntu aganza n'isabato nyene.» 


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 16
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :