WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020 _ 10/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya. 
Uwuzigama ijambo rya Kristu, muri we ni ho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye. 
Aleluya. 
Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo (18, 21-19, 1)


Muri irya misi, 
Petero aregera Yezu amubaza ati: «Mukama, mugenzanje ancumuyeko, nzomurekurira kangahe? Gushika ku ndwi?»  Yezu na we ati: «Sinkubwiye gushika ku ndwi, ariko kugeza kuri mirongo indwi ku ndwi. 
Ni co gituma Ubwami bw'ijuru busa n'umwami yagomba kwishuza abasuku biwe. Ngo abe agitangura, bamuzanira uwari amuheraniye amatarenta ibihumbi cumi. Nya musuku ngo abure ico yishura, shebuja ategeka ko bamugurisha we n'umugore n'abana, be n'utwo atunze twose, abe yishuye rero ivyo aheranye. Nya musuku yikubita imbere yiwe, amutakambira ati: ?Mukama, ntenyenyera, nzokwishura ivyawe vyose.? Shebuja rero bimutera ikigongwe, aramurekura amuhebeye n'umwenda yari amufitiye.  
Uwo musuku ngo ave hano, ahura n'umwe muri bagenzibe amufitiye amadenariyo ijana. Aca amugwa mu kanigo, aramukamvya ati: ?Ishura ivyo uheranye vyose.? Uno na we aca aramupfukamira, aramutakambira ati: ?Ntenyenyera nzokwishura.? Uwundi na we aranka, mbere aca aja kumushirisha mu ngoyi, umwanya atarishura umwenda yariye. 
Bagenzibe ngo babibone, birabababaza cane, baca baja kwiganira shebuja ivyabaye. Na we aca aramuhamagaza, amubwira ati: ?Wa musuku w'inkozi y'ikibi, umwenda wose wari umfitiye nawukurekuriye kuko wantakambiye; none weho, ntube wagirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanje nazikugiriye?? N'ishavu n'akantu, shebuja amurekurirako abantu biwe, baramuhuragura umwanya atarishura umwenda wiwe wose. 
Uko ni ko na Data ahanganye mw'ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye.»
Yezu ahejeje kuvuga ivyo yashaka kuvuga , ava mu Bugalile ija mu ntara z'Ubuyuda hakurya ya Yorodani. 
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 20
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 1866 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Kabaye n'akaryo k'ukwinjira inzu nshasha y'imisi mikuru n'amanama bari bamaze imyaka ine bubaka
Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 Munyonyo muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga barahimbaje umunsi mukuru wa Kristu Umwami, bongera binjira inzu nshasha y'imisi mikuru n'amanama bari bamaze imyaka ine bubaka. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'Umwepiskopi w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Evariste Nyoyagoye, akaba ari we yahereje inkuka ya misa, ari kumwe n'abandi basasereredoti baje kubashigikira

Mu nsiguro yiwe, Musenyeri Evariste Ngoyagoye yaribukuje igihe uwo munsi mukuru wa  Kristu Umwami watanguriye, ko watanguye mu mwaka w'1925, utangujwe na Papa Piyo-XXI, inyuma y'intambara yateranije ibihugu vyinshi vyo kw'isi.

Inkuka y'Imisa irangiye, ibirori vyabandanirije muri ya nzu y'amanama nshasha yinjiwe, aho Umwungere w'inararibonye yabanje kuyihezagira. Aheje kuyihezagira, baciye babandanya bakengurukira Umukama kuri uwo musi mukuru be no kuri iyo ngabire yabahaye, bongera barasangira n'inzimano. 

Mu majambo yavuzwe, hari nk'iry'umukuru w'inama nkuru ya Paroisse, Willy. Mw'ijambo ryiwe, akaba yarakengurukiye Imana, yongera akengurukira abakristu bose bo biyubakiye inzu bazohora bagiriramwo inama n'iminsi mikuru, kuko kare ngo bahora batoroherwa kuronka aho bakwirwa mu misi mikuru.

Uwundi yakengurutse ni Patiri mukuri wa Paruwase, Patiri Désire Ninahazimana. Yakengurutse cane ico gikorwa uko abakristu bagikoze. Ngo n'aho yasanze kigeze hagati, ngo yarabonye uko abakristu n'abakunzi ba Paruwase  bitanze. Yaboneyeho kwibutsa ko ibikorwa bitarangiye, ko mu minsi iri imbere bazotangura kwubaka uruzitiro rwa Paturuwase, kandi ko n'iyo nzu izobunganira mu kwubaka urwo ruzitiro.

N'Umwungere mukuru w'inararibonye yarakengurukiye abakristu bo mu Nyakabiga, yongera akengurukira n'abasaseredoti babagiye imbere, guhera kuri Patiri mukuru yari ahari igihe batangura kwubaka, Patiri Étienne Twagirumukiza, gushika ku wuhari ubu, Patiri Désire Ninahazimana. Yarakengurukiye n'abakristu bose ba Paruwase, arakenguruka n'ubutumire bamuhaye. Yasozereye atanga umuhezagiro.

Marie Chantal Nzeyimana, Paruwase Nyakabiga
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira3523563594880
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Paruwase Nyakabiga, Innocent Nkurunziza ni we yatowe ngo arongore imivukano y'urwaruka mu muryango w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda4/8/2020 | Ababisomye 199 | Michel NIBITANGA Ayo matora yitabwe n'abakristu 52 bo muri iyo mivukano, kuri 84 bari bitezwe, maze Innocent Nkurunziza aba ari we atorwa, abaye uwa mbere ku majwi 17, akurikirwa na Fleury Duval, icegera ciwe, yaronse....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Iyugururwa ry'indwi yahariwe urwaruka, inkumi n'imisore muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga22/7/2020 | Ababisomye 134 | Michel NIBITANGA Inyigisho z'iyo ndwi zitangwa ku rwaruka rwo kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 18, be no ku nkumi n'imisore, inyigisho yuguruwe iyo ndwi ikaba yatanzwe na Patiri Désiré Ninahazimana, ku civugo kigira ....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Ihimbazwa ry'Umunsi mukuru w'Umushaha mweranda wa Yezu muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga25/6/2020 | Ababisomye 186 | Michel NIBITANGA Iyo nibutse Yezu Kristu, aho rwa rubavu barusogota agasesa amaraso n'amazi ngo anyiyegereze, iyo uwo musi ugeze, numva agahimbare ko kuza kumuninahaza ntiziganije, mu kugaragaza ka kanyamuneza na rwa ....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Uko umusi mukuru wa Pentekote wahimbajwe muri Paruwase Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga2/6/2020 | Ababisomye 6279 | Michel NIBITANGA Paruwase yo mu Nyakabiga yari yifatanije n'abahurikiye mu mugwi w'ukuninahaza Imana bari baramutse bahimbaza isabukuru ry'imyaka 25 uwo mugwi umaze utanguye ubutumwa bwawo mu Burundi....
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
Umugoroba ushira ijoro rya Pentekote wari umugoroba udasanzwe muri Paruwase Mukiza Mweranda: uko igisabisho c'imisi icenda casozerewe1/6/2020 | Ababisomye 186 | Michel NIBITANGA Harabayeho ukurungikwa mu butumwa kw'abasuku bashasha bagiye gusukurira umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda ku rwego rw'imivukano y'abato n'abakuze....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020 _ 10/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Aleluya, aleluya. 
Uwuzigama ijambo rya Kristu, muri we ni ho urukundo rw'Imana ruba rusasagaye. 
Aleluya. 
Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo (18, 21-19, 1)


Muri irya misi, 
Petero aregera Yezu amubaza ati: «Mukama, mugenzanje ancumuyeko, nzomurekurira kangahe? Gushika ku ndwi?»  Yezu na we ati: «Sinkubwiye gushika ku ndwi, ariko kugeza kuri mirongo indwi ku ndwi. 
Ni co gituma Ubwami bw'ijuru busa n'umwami yagomba kwishuza abasuku biwe. Ngo abe agitangura, bamuzanira uwari amuheraniye amatarenta ibihumbi cumi. Nya musuku ngo abure ico yishura, shebuja ategeka ko bamugurisha we n'umugore n'abana, be n'utwo atunze twose, abe yishuye rero ivyo aheranye. Nya musuku yikubita imbere yiwe, amutakambira ati: ?Mukama, ntenyenyera, nzokwishura ivyawe vyose.? Shebuja rero bimutera ikigongwe, aramurekura amuhebeye n'umwenda yari amufitiye.  
Uwo musuku ngo ave hano, ahura n'umwe muri bagenzibe amufitiye amadenariyo ijana. Aca amugwa mu kanigo, aramukamvya ati: ?Ishura ivyo uheranye vyose.? Uno na we aca aramupfukamira, aramutakambira ati: ?Ntenyenyera nzokwishura.? Uwundi na we aranka, mbere aca aja kumushirisha mu ngoyi, umwanya atarishura umwenda yariye. 
Bagenzibe ngo babibone, birabababaza cane, baca baja kwiganira shebuja ivyabaye. Na we aca aramuhamagaza, amubwira ati: ?Wa musuku w'inkozi y'ikibi, umwenda wose wari umfitiye nawukurekuriye kuko wantakambiye; none weho, ntube wagirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanje nazikugiriye?? N'ishavu n'akantu, shebuja amurekurirako abantu biwe, baramuhuragura umwanya atarishura umwenda wiwe wose. 
Uko ni ko na Data ahanganye mw'ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye.»
Yezu ahejeje kuvuga ivyo yashaka kuvuga , ava mu Bugalile ija mu ntara z'Ubuyuda hakurya ya Yorodani. 
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 20
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :