HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 75
Itariki: 29/11/2019Ababisomye 2204 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Marie Rose Niyibizi ni uwihebeye Imana umwe rudende w'imvukira ya Paruwase Katedrale Regina Mundi, akaba ashimirwa ku myaka mirongo itatu n'itatu amaze muri ubwo buzima bwihevyi; ntarakurikirwa
«Watubereye akarorero n'icitegererezo, tukwifurije kuguma uri icabona c'ubwami bw'Imana mu bantu», ayo ni yo majambo yari yanditswe ku rupapuro rw'iteka Patiri mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi yashikirije Marie Rose Niyibizi, uwihebeye Imana umwe rudende avuka muri iyo Paruwase. Hari kw'igenekerezorya 24 Munyonyo, aho Paruwase yari isanzwe  inaramukanye n'akanyamuneza k'umusi mukuru wa Kristu Umwami. 

Bahejeje kwiginana, ni ho abaserukira abandi baca bahurira mu bigo vya Paruwase ngo bakeze Marie Rose Niyibizi, uwihebeye Imana w'imvukira ya Paruwase, ku myaka mirongo itatu n'itatu amaze muri ubwo buzima bwihevyi, akaba arangurira ubutumwa mu kigo «Foyer de charité» yo mu Giheta, kumwe na Mama Jeanine Nshimirimanawo mu muryangi w'abigeme b'Imana aheruka gushikiriza indagano ziwe, akaba arangurira ubutumwa kuri Katedrale Regina Mundi, na mama Felicité Gakiza yahora arangurira ubutumwa aho nyene, akaba aheruka kurungikwa kunonosora ivyigwa. Bari kumwe n'abasaserdoti bose barangurira ubutumwa kuri Paruwase, hamwe n'umuryango w'amaraso, n'abagenzi b'abo bihebeye Imana

Marie Rose Niyibizi ni uwihebeye Imana umwe wenyene avuka muri Paruwase Katedrale Regina Mundi. Mu myaka mirongo itatu n'itatu amaze yinjiye mu kigo «Foyer de charité» c'i Gitega, paruwase katedrale Regina Mundi ntawundi yihebeyimana iraronka. Patiri mukuru, Felix Fupi yaramukeje vy'umwihariko yongera aramushikiriza urupapuro rw'iteka kugira ngo agaragaze akanyamuneza kw'iteka atera paruwase yamwibarutse. Yaboneyeho guhamagarira urwaruka gufatira akarorero kuri Marie Rose ngo narwo rwitabe umuhamagaro wokwihebera Imana.

Uwundi yakejwe na patir imukuru, ni mama Jeanine Nshimirimana, aherutse gushikiriza indagano ziwe mu mutigiri w'abigeme b'Imana, akaba arangurira ubutumwa kuri paruwase. Nawe yaramushikirije akaganuke yongera aributsa abari aho ko abigeme b'Imana baragana ubwerentegerwa, kandi ko baguma mu miryango yabo bagatungwa n'ibivuye mu mabokoyabo.Uwa nyuma yashikirijwe akaganuke ni mama Felicité Gakiza, wo mu muryango w'abagendanyi ba Yezu, yari amaze umwaka arangurira ubutumwa kuri paruwase katedrale Regina Mundi, akaba yarungitswe kunonosora ivyigwa.

Abaserukira imiryango y'amaraso ya Marie Rose na Jeanine barashimye uwo mwitwarariko wa Patiri mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi w'ugushigikira abo bihebeye Imana mu gisabisho no muri ivyo bimenyetso biboneka. Marie Rose na we, afashe ijambo, yashimiye Patiri mukuru kuri iryo teka amuteye, yongera asaba abari aho gukomeza igisabisho kugira ngo aronke abomukurikira.

Tubamenyeshe ko abakiristu bose bari baronse akaryo ko kumenya no kwumviriza Marie Rose biciye mu ntahe yashinze ku musi ugira indwi wo muri ca gisabisho c'imisi icenda c'ukwitegurira umusi mukuru wa Kristu Umwami, aho yari umwe mu batanze inyigisho.

Gloria NGENZEBUHORO, Paruwase Katedrale Regina Mundi  
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira57314697940500
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko mu bihebeye Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi huguruwe umwaka mushasha w'ubutumwa w'202010/1/2020 | Ababisomye 117 | Webmaster du CEDICOM «Abihebeye Imana bahamagariwe kumenyesha Inkuru Nziza mu bisata baranguriramwo imirimo ya misi yose» (vyamenyeshejwe na Patiri mukuru, Patiri Félix Fupi)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko abakristu bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi bipfurizanije umwaka mushasha w'20207/1/2020 | Ababisomye 7816 | Webmaster du CEDICOM Kumwe na Patiri mukuru wabo, abakristu bo muri Katedrale Regina mundi barasangiye ibirori vyose, kuva ku Nkuka y'imisa gushika ku kwiginana mu gusangira inzimano y'umwaka mushasha....
Abasaserdoti bacu
Katedrale Regina Mundi
Abaserukizi b'umuryango wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu nkuka y'imisa y'ubukengurutse ku vy'Umukama yagize mu mwaka w'20196/1/2020 | Ababisomye 1921 | Webmaster du CEDICOM «Kuri twebwe abemera turazi ko vyose bikomoka ku Mana, ni co gituma iyo umwaka uheze duheza tukaza, tukayikengurukira» (Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Mu misa kuri Katedrale Regina Mundi, Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa yaripfurije Abarundi umwaka mwiza w'20202/1/2020 | Ababisomye 176 | Webmaster du CEDICOM Uwo mwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarahezagiye igihugu c'Imana, araheza asabira Abarundi ko Umukama yoberekezako inyonga ziwe, na cane cane mu matora bazogira muri uyu mwaka....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Imikangara y'Imana yo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi yaragendeye ingo31/12/2019 | Ababisomye 1584 | Webmaster du CEDICOM Ku munsi mukuru wa Epifaniya ni ho Imikangara y'Imana yo mu maparuwase atandukanye izohurira ku Kirimba c'Umuvyeyi Bikira Mariya ku musozi Siyoni wo mu Gikungu, ngo bashikirize ivyo begeranije muri iz....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 75
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :