HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 49
Itariki: 3/12/2019Ababisomye 254 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Biri mu ngingo zafashwe ngo imibano-rukristu itezwe imbere; ingingo zikaba zigomba zitangurire ku bari mu mihari n'imigwi barangurira ubutumwa muri iyo Paruwase, kuva mu kwezi kwa mbere kw'umwaka w'2020
Mu ntumbera y'ukurabira hamwe ingene imibano-rukristu yotera imbere, inama idasanzwe y'abahurikiye mu rwego rw'Inama nkuru ya Paruwase Mihaheli Mweranda yarakoranye, ku w'Imana igenekerezo rya 1 Kigarama 2019, irongowe na Patiri mukuru wa Paruwase. Iyo nama yari yatumiwemwo kandi n'abahurikiye mu rwego mpuzamihari, abakuru b'imihari n'imigwi, abaserukira imibano-rukristu, n'abaserukira imiryango y'abihebeye Imana barangurira ubutumwa bwabo muri iyo Paruwase.

Iyo nama yatangujwe n'igisabisho c'ukuninahaza Imana cakurikiwe n'ugusabikinya ijambo ry'Imana ryavuye mw'ikete rya mbere Umutumwa Paulo mweranda yandikiye abanye Korenti (1Kor.12-1-11) rivuga ivyerekeye ingabirano za Mutima-Mweranda. Mu nsiguro y'iryo jambo ry'Imana, Patiri Mukuru yashimikiye kw'ijambo ngo: «Ingabirano y'umw'umwe iteza imbere mugenziwe, kuko ingabirano zuzuzanya mu kwubaka umuryango». 

Inama nyezina yatanguriye ku kuraba icegeranyo c'inama yabaye kw'igenekerezo rya 11 Myandagaro 2019, kugira ngo barabire hamwe ingene imibano rukristu yotera imbere. Haba mu vyari muri ico cegeranyo, haba no mu vyiyumviro vyatanzwe n'abari bitavye iyo nama, ibibazo nyamukuru vyavuzwe cane ni uko urwaruka rudahurumbira cane kuja mu mibano rukristu, kandi ari ho hategurirwa kazoza keza k'urwaruka muri Ekleziya no mu gihugu. 

Intererano zatazwe zikaba ari uko abavyeyi bofandikanya n'abarongoye Paruwase mu gutegura inyigisho zihimiriza urwo rwaruka, ndetse n'abasasardoti be n'abihebeye Imana bakagwiza imigenderanire bogiriranira n'imibano rukristu. Patiri mukuru, amaze kwumva ivyiyumviro vyashikirijwe, yaciye ashinga ingingo zimwe zimwe zemejwe n'abari aho. 

Ingingo zashinzwe ni uko abari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa bose bategerezwa kuba bari mu mibano rukristu. Ikindi, ngo hagiye kuba urutonde rw'imibano-rukristu n'aho ibarizwa, be n'urutonde rw'imihari n'imigwi y'ubutumwa, abayigize, n'aho baba. Kukaba nka ko, ngo nta worangura ubutumwa ubwo ari bwo bwose muri Paruwase yirengagije ukuba mu mubano rukristu. 

Ku bijanye n'imisi n'amasaha yokworohereza bose, abari mu nama bumvikanye ko imibano-rukristu yose izohora ikorana buri wa gatatu w'iyinga, igakoranira mu bibanza bitegekanijwe, kuva kw'isaha icumi na zibiri z'umugoroba gushika kw'isaha imwe y'ijoro (18h00-19h00). Muri uwo mwanya, ngo nta gikorwa na kimwe kizoheza ngo kirangurirwe kuri Paruwase. 

Na co igihe c'ugushira mu ngiro iyo ndinganizo nshasha y'ugukorana kw'imibano-rukristu, ukwezi kwa mbere kw'umwaka w'2020 ni kwo kwagenwe, ku wa gatatu w'indwi ya mbere, no kubandanya. Ivyo vyose bimaze kwemezwa, Patiri mukuru yamenyesheje ko ukwezi kwa Kigarama kwose kwoba ukw'ukumenyesha n'ugusigurira abakristu bose izo ngingo nshasha zemerejwe muri iyo nama. 

Na we umukuru w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda muri iyo paruwase, mw'ijambo ryiwe, yaragize ico yisabira abasaserdoti. Ku bwiwe, ngo ikindi coteza imbere imibano rukristu ni uko abasaserdoti n'abihebeye Imana bogendera cane iyo mibano, kuko ngo biheza bigakabura abakristu, abato n'abakuze. Iyo nama yasozererewe ku nkuka ya misa, hakaba hakoreshejwe ibisomwa vyo ku w'Imana wa mbere w'Ubushikiro. 

Jean Claude NIZIGIYIMANA, Paruwase Mikaheli Mweranda          
Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira75189133562400
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Ihimbazwa ry'amibukiro y'imyaka 27 mu mugwi w'abaririmbiramana bitiriwe «Umweranda Tereziya w'Umwana Yezu» muri Paruwase Mikaheli Mweranda20/1/2020 | Ababisomye 79 | Webmaster du CEDICOM Patiri Janvier Gateretse yavuze ko umuririmbiramana yokwama atanga akarorero keza mu mirimo yiwe ya misi yose, na we Umukuru w'uwo mugwi, inyuma y'ugushimira abawufashije, agaruka no kuri bimwe bimwe ....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Abasaveri bo mu gisagara ca Bujumbura bariginye umuvunyi wabo, umweranda Fransisko Xavier12/12/2019 | Ababisomye 154 | Webmaster du CEDICOM Patiri Raoul NGABIRANO ahejeje gusigura ivyaranze umweranda Fransisko Xavier, haciye hakurikira umugirwa w'ukwakira indagano za batandatu muri bo....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Paruwase Mikaheli Mweranda mu kanyamuneza k'umusi mukuru wa Kristu Umwami29/11/2019 | Ababisomye 184 | Webmaster du CEDICOM Urugendo rw'ukwigina uwo Mwami rwatanguye igihe c'isaha zine n'iminota icumi n'itanu, hanyuma igisabisho c'Inkuka ya Misa giherezwa na Patiri Prosper BIGIRIMANA ajejwe imihari n'imigwi y'ubutumwa, kum....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Paruwase Mikaheli Mweranda: abaririmbiramana bo mu mugwi «Mariya Mugabekazi w'inema» barakiriye abashitsi babagendeye19/11/2019 | Ababisomye 191 | Webmaster du CEDICOM Abo bashitsi baje babagana ni abaririmbiramana bo mu mugwi witiriwe «Umweranda Augustino» wo mu Kinama....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Paruwase Mikaheli Mweranda, mu mugwi «NINAHAZIMANA» w'abaririmbiramana bitiriwe «Yozefu Mweranda» bakira abashitsi13/11/2019 | Ababisomye 239 | Webmaster du CEDICOM Abashitsi bakiriye ni bagenzi babo bo mu mugwi witiriwe «Luka Mweranda» wo mu bwibutsamana bw'abasirikare bo kuri Paruwase Kristu Umwami....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)_23/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Baza ikibazo
Abari kumurongo : 49
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :