WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 16
Itariki: 3/12/2019Ababisomye 741 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Biri mu ngingo zafashwe ngo imibano-rukristu itezwe imbere; ingingo zikaba zigomba zitangurire ku bari mu mihari n'imigwi barangurira ubutumwa muri iyo Paruwase, kuva mu kwezi kwa mbere kw'umwaka w'2020
Mu ntumbera y'ukurabira hamwe ingene imibano-rukristu yotera imbere, inama idasanzwe y'abahurikiye mu rwego rw'Inama nkuru ya Paruwase Mihaheli Mweranda yarakoranye, ku w'Imana igenekerezo rya 1 Kigarama 2019, irongowe na Patiri mukuru wa Paruwase. Iyo nama yari yatumiwemwo kandi n'abahurikiye mu rwego mpuzamihari, abakuru b'imihari n'imigwi, abaserukira imibano-rukristu, n'abaserukira imiryango y'abihebeye Imana barangurira ubutumwa bwabo muri iyo Paruwase.

Iyo nama yatangujwe n'igisabisho c'ukuninahaza Imana cakurikiwe n'ugusabikinya ijambo ry'Imana ryavuye mw'ikete rya mbere Umutumwa Paulo mweranda yandikiye abanye Korenti (1Kor.12-1-11) rivuga ivyerekeye ingabirano za Mutima-Mweranda. Mu nsiguro y'iryo jambo ry'Imana, Patiri Mukuru yashimikiye kw'ijambo ngo: «Ingabirano y'umw'umwe iteza imbere mugenziwe, kuko ingabirano zuzuzanya mu kwubaka umuryango». 

Inama nyezina yatanguriye ku kuraba icegeranyo c'inama yabaye kw'igenekerezo rya 11 Myandagaro 2019, kugira ngo barabire hamwe ingene imibano rukristu yotera imbere. Haba mu vyari muri ico cegeranyo, haba no mu vyiyumviro vyatanzwe n'abari bitavye iyo nama, ibibazo nyamukuru vyavuzwe cane ni uko urwaruka rudahurumbira cane kuja mu mibano rukristu, kandi ari ho hategurirwa kazoza keza k'urwaruka muri Ekleziya no mu gihugu. 

Intererano zatazwe zikaba ari uko abavyeyi bofandikanya n'abarongoye Paruwase mu gutegura inyigisho zihimiriza urwo rwaruka, ndetse n'abasasardoti be n'abihebeye Imana bakagwiza imigenderanire bogiriranira n'imibano rukristu. Patiri mukuru, amaze kwumva ivyiyumviro vyashikirijwe, yaciye ashinga ingingo zimwe zimwe zemejwe n'abari aho. 

Ingingo zashinzwe ni uko abari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa bose bategerezwa kuba bari mu mibano rukristu. Ikindi, ngo hagiye kuba urutonde rw'imibano-rukristu n'aho ibarizwa, be n'urutonde rw'imihari n'imigwi y'ubutumwa, abayigize, n'aho baba. Kukaba nka ko, ngo nta worangura ubutumwa ubwo ari bwo bwose muri Paruwase yirengagije ukuba mu mubano rukristu. 

Ku bijanye n'imisi n'amasaha yokworohereza bose, abari mu nama bumvikanye ko imibano-rukristu yose izohora ikorana buri wa gatatu w'iyinga, igakoranira mu bibanza bitegekanijwe, kuva kw'isaha icumi na zibiri z'umugoroba gushika kw'isaha imwe y'ijoro (18h00-19h00). Muri uwo mwanya, ngo nta gikorwa na kimwe kizoheza ngo kirangurirwe kuri Paruwase. 

Na co igihe c'ugushira mu ngiro iyo ndinganizo nshasha y'ugukorana kw'imibano-rukristu, ukwezi kwa mbere kw'umwaka w'2020 ni kwo kwagenwe, ku wa gatatu w'indwi ya mbere, no kubandanya. Ivyo vyose bimaze kwemezwa, Patiri mukuru yamenyesheje ko ukwezi kwa Kigarama kwose kwoba ukw'ukumenyesha n'ugusigurira abakristu bose izo ngingo nshasha zemerejwe muri iyo nama. 

Na we umukuru w'abanaguwe muri Mutima-Mweranda muri iyo paruwase, mw'ijambo ryiwe, yaragize ico yisabira abasaserdoti. Ku bwiwe, ngo ikindi coteza imbere imibano rukristu ni uko abasaserdoti n'abihebeye Imana bogendera cane iyo mibano, kuko ngo biheza bigakabura abakristu, abato n'abakuze. Iyo nama yasozererewe ku nkuka ya misa, hakaba hakoreshejwe ibisomwa vyo ku w'Imana wa mbere w'Ubushikiro. 

Jean Claude NIZIGIYIMANA, Paruwase Mikaheli Mweranda          
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira30264641162860
Tanga
Ufashe Umuryango
Ubuzima bwihevyi
Saint Michel
Umuryango w'Abafurera bene Paulo waraye wironkeye umusaserdoti yatiwe, abanovise icenda na bo baragira indagano za mbere27/7/2020 | Ababisomye 110 | Michel NIBITANGA Kuri uwo musi, Abanovise icenda ni bo basabiwe n'umukuru w'umuryango w'abafurera bene Paulo ngo bashikirije indagano zabo za mbere zabinjije bwegu mu bafurera bo muri uwo muryango, n'uwundi mufurera u....
Abadiyakoni
Saint Michel
Paruwase Mikaheli Mweranda ni yo yahimbarijwemwo umugirwa w'ukurahira kw'abo bwaca batirwa mu busaserdoti n'ubuniyakoni22/7/2020 | Ababisomye 121 | Michel NIBITANGA Umwe umwe wese muri abo bari baje mu mugirwa wabo w'ukurahira yarashikirijeindagano ziwe imbere y'intumwa y'Umwepiskopi Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, maze uwuhejeje wese agaca abiterako umuko....
Ubutumwa bw'abalayike
Saint Michel
Umugirwa w'ukurungika icese mu butumwa : urwaruka rwo mu mivukano rwahagurutse mu gukwiza hose inkuru nziza10/7/2020 | Ababisomye 136 | Michel NIBITANGA Urwo rwaruka rugiye kubera umuco uboneshereza abandi ngo kanatsinda ni na co civugo c'umuvukano wabo,rugiye kandi guhimiriza n'urundi rwaruka kuko nirwo rugifise inguvu nyishi zoshobora guteza imbere ....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Umusi mukuru witiriwe abamaratiri ba Uganda warahimbajwe muri Paruwase Mikaheli Mweranda29/6/2020 | Ababisomye 149 | Michel NIBITANGA «N'aho wotunga vyinshi, ariko bitarimwo ubutungane, biba ari ivy'ubusa, kuko ibintu birahera; ariko gutunga ivyo dukuye mu butungane bituma tubaho mu kanyamuneza!» (Insiguro yatanzwe na Patiri Yeremiy....
Mikaheli Mweranda
Saint Michel
Muri Paruruwase Mikaheli Mweranda, ku musi mukuru w'Isakramentu Ryeranda umukristu yarashinze intahe ko Yezu yamukijije17/6/2020 | Ababisomye 209 | Michel NIBITANGA Uwo mukristu yashingiye intahe Yezu, yavuze ko yakize ku bw'igitangaro ca Yezu mw'Isakramentu ry'Ukaristiya cabaye ku musi mukuru w'Isakramentu Ryeranda wo mu mwaka uheze wa 2019, haraheze umwaka wose....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 16
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :