WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 13
Itariki: 3/12/2019Ababisomye 9302 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Imbere y'uko umuntu arondera kumenya uwubereye urugo rwiwe ngo bazokwubakane, ni ngombwa ko yobanza kwimenya we nyene uko ateye, hanyuma akagira umwihwezo wimbitse wo kumenya ingene uwo ariko aronderako ko yomubera umugenzi na we ameze, kandi akamusengera (Patiri Pierre Nsengiyumva)
«Nomenya gute uwo tuzokwubakana?»; ni ikibazo urwaruka rugeze mu bigero rukunda kwibaza, rero umusaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango, Patiri Pierre Nsengiyumva, akaba yari yakoranirije muri Paruwase Katedrale Regina Mundi urwaruka rw'i Bujumbura ngo aruhe inyigisho, rumenye ico umwe wese yomenyerako ko uwo ashaka ko bakundana ari we koko Imana yamugeneye. Izo nyigisho akaba yazitanze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Munyonyo 2019. 

Patiri Pierre Nsengiyumva, muri iyo nyigisho yatanze, yaraciye irya n'ino ico kibazo, iyo nyigisho ikaba yarabaye ndetse n'inyishu kuri ico kibazo. Mu gutanga inyigisho y'ico kibazo, uwo musaserdoti akaba yarisunze Inkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yaditswe na Yohani Mweranda: «Ngiri itegeko mbategetse, nimukundane nk'uko nanje nabakunze» (Yoh.15,12). Yatanguye asigura ingene Imana yaremye umuntu, ikamugenera kubana mu bumwe n'abandi; yarahejeje imushiramwo umutima wayo wo kwitangira abandi kugira ngo baronke ubuzima. Ni Umutima uronderera ineza abandi, ataco urinze gusaba. Yigishije ati: «Urukundo rw'ukuri ruva ku Mana yonyene, yo yadukunze tutaranaremwa ikadukunda urukundo rw'ukuri kandi rwuzuye. Urwo rukundo rero ni rwo duhamagariwe gukundana hagati yacu». 

Uwo musaserdoti yaragarutse ku kugene urwaruka rwinshi, inkumi n'imisore, bagerageza kuronderera irya n'ino urukundo, ariko bikaba ngo birugora kumenya neza urw'ukuri. Ikibabaje ngo ni uko kenshi usanga banarurondera ukutari kwo, mbere n'urwo bari bafise bakanasesagura, ari na ko banasesagura n'imibiri yabo, bakibagira ko Imana ari yo Rukundo nyarwo. Kubwa Patiri Pierre Nsengiyumva, ngo nta woja ngaho ngo yemeze ngo uyu ni we tuzokwubakana, kiretse ngo abonye ko umusi w'ubugeni urangutse koko, indagano zishikirijwe. Ariko rero n'ubwo biri uko, ngo hariho ico uwukirondera uwuzomubera uwo bazubakana yokora: kwimenya no kumenya kwihweza umugore mwiza canke umugabo mwiza abereye urugo. Kuko n'ubwo umugore mwiza canke umugabo mwiza atangwa n'Imana, ngo iyo Mana nyene ni na Yo iheza ikamenyera umuntu uwo bakwiranye, n'igihe kibereye c'ukwubakana. 

Imbere y'uko umuntu arondera kumenya uwubereye urugo, imbere kandi yo kumurondera ngo bazokwubakane, Patiri Pierre Nsengiyumva yamenyesheje ko ari ngombwa ko yobanza kwimenya we nyene uko ateye, akimenya muri kamere yiwe ingene atunganya ivyo atunze, akamenya urugero ashikanako kunezererwa canke kubabara, akamenya n'ukuntu yakira ibikomere yagiye aragira mu buzima, be n'ibindi afata nk'inkoramutima kuri we. Amaze rero kwimenya, ngo ni ho yoheza akamenya n'ingene uwo akeneye ko yomubera umugenzi yoba ameze. Mbere ngo yoca agirako anasenga, asaba Imana uwumeze atyo. Hanyuma na ho yoca atangura kwihweza mu bagenzi uwoba afise ibimuranga bijanye n'ivyo yeretse Imana. Uwo musaserdoti yaciye yibira agace urwo rwaruka ku kuntu bomenya ikinyegezwa c'ukugira ngo umuntu amenye uwo Imana yamugeneye. Yavuze ati: «Umenya ko ari uwo nyene, iyo wumva amahoro mu mutima, ukumva ko n'abandi bavuye mw'ihiganwa»

Uwo musaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango yaciye abandanya ariko asaba ko uwo muntu yobandanya agirwako umwihwezo wimbitse. Bimwe mu vyo yokwihweza na vyo ngo bikaba ari ukuraba ko uwo muntu yoba ari uwufise Ijambo ry'Imana muri we, kandi agenzwa n'Imana nyene, ahandi na ho akaba uwurangwa n'ukuri n'ubutungane, kandi afise n'umutima witaho abandi. Patiri Pierre Nsengiyumva yaboneyeho kubasaba kuvavanura n'ivyo vyose vyahora bibatuma bigenza ukutari kwo. Aha, ivyo yabasavye ahanini ni nk'ukureka kuraba amasanamu y'ibiterasoni, ku rundi ruhande na ho bagaha agaciro umubiri wabo mu gukingira amaso n'amatwi yabo, haba mu vyo baraba canke bumviriza. Hejuru ya vyose, ngo botegerezwa kwirinda kugenzwa n'ivyipfuzo bibi vy'umubiri, n'ibindi vyose vyobakwegera mu gicumuro c'ubushakanyi. 

Patiri Pierre Nsengiyumva ngo yasiguye ivyo vyose kuko ngo azirikana ko iyo umuntu asesaguye urukundo rwiwe biheza bikamugirako n'ingaruka muri kazoza kiwe, kubera ko hari aho hagera ko akenera urukundo nyakuri ariko bitakimukundira kugira ayandi mahitamwo. Afatiye kw'ijambo Nyenubweranda Papa Fransisko akunze kuvuga ahanura urwaruka ati «Rwaruka, ntimugasesagure urukundo rwanyu!», uwo musaserdoti yaciye agirako asaba abari baje mu nyigisho ziwe ko ahubwo bokwifatira ingingo yo guhinduka. 

Iyo nyigisho yari yatanguwe n'igisabisho c'ukuninahaza Imana, maze bivanye n'uko ikiyago cahavuye kiryohera urwo rwaruka, umwanya umwanya urahava uba muto, bikiboneka ko akanyota katari bwahere neza. Uwo musaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura rero akaba yaciye aba aratanze inomero ya telefone ngendanwa yiwe, kugira ngo uyu canke uriya yoba afise ikibazo cihariye, azoheze aronswe inyishu. 

Trinide DUSABE, Katedrale Regina Mundi            


Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira26315289480240
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero mu mugwi «Jeunesse Regina Mundi» w'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi30/7/2020 | Ababisomye 4930 | Michel NIBITANGA Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakristu b'iyo Paruwase nyene. Abo bitavye uwo mwiherero bari baherekejwe na Patiri Sugespe....
Ingo n'Imiryango
Katedrale Regina Mundi
Iramurwa ry'ingo zakurikiranye inyigisho zo gutunganya imvyaro bifatiye ku buryo kama muri Paruwase Katedrale Regina Mundi10/7/2020 | Ababisomye 314 | Michel NIBITANGA Ni inyigisho zari zimaze amezi umunani zihabwa ingo zubatse, zatanzwe n'urugo rukristu rugizwe na Niyonzima Dylan na Mashaka Amnielle, ingo zine ku munani zikaba ari zo zashoboye kuzikurikirana gushik....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero w'abari mu mugwi wa Bibiliya n'abasomyi b'Ijambo ry'Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi24/6/2020 | Ababisomye 1905 | Michel NIBITANGA Urukundo dukunda Imana rurigaragaza mu mwanya tuyiha mu kwakira n'ukuzirikana Ijambo ryayo (Patiri Jerry Urlich Cimpaye)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umusi mukuru w'Isakramentu Ryeranda ingene wahimbajwe muri Paruwase Katedrale Regina Mundi16/6/2020 | Ababisomye 351 | Michel NIBITANGA «Ni isakramentu ry'agaheta kuko ari ryo Yezu yashimye kwishushanyamwo mu mukate n'umuvinyu. Yezu yabigize gutyo kubera urukundo adufitiye ngo dushobore kuza turamwihereza ataduteye ubwoba. Yabigize gu....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Ugusozera umwaka w'ubutumwa w'2019 ushira 2020 ku bagize umugwi w'abihebeye Imana bakukira Paruwase Katedrale Regina Mundi12/6/2020 | Ababisomye 4915 | Michel NIBITANGA «Mwese ntimuzopfa urw'abamaratiri, ariko ku bw'indagano mwaraganiye Umukama, muhamagariwe kubaho mu bumaratiri bwa misi yose!», vyavuzwe na Patiri Modesto Todeschi, mu nyigisho yatanze kuri uwo mus....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 13
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :