HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 65
Itariki: 3/12/2019Ababisomye 2094 Vyamenyekanishijwe na : Webmaster du CEDICOM
Imbere y'uko umuntu arondera kumenya uwubereye urugo rwiwe ngo bazokwubakane, ni ngombwa ko yobanza kwimenya we nyene uko ateye, hanyuma akagira umwihwezo wimbitse wo kumenya ingene uwo ariko aronderako ko yomubera umugenzi na we ameze, kandi akamusengera (Patiri Pierre Nsengiyumva)
«Nomenya gute uwo tuzokwubakana?»; ni ikibazo urwaruka rugeze mu bigero rukunda kwibaza, rero umusaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango, Patiri Pierre Nsengiyumva, akaba yari yakoranirije muri Paruwase Katedrale Regina Mundi urwaruka rw'i Bujumbura ngo aruhe inyigisho, rumenye ico umwe wese yomenyerako ko uwo ashaka ko bakundana ari we koko Imana yamugeneye. Izo nyigisho akaba yazitanze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Munyonyo 2019. 

Patiri Pierre Nsengiyumva, muri iyo nyigisho yatanze, yaraciye irya n'ino ico kibazo, iyo nyigisho ikaba yarabaye ndetse n'inyishu kuri ico kibazo. Mu gutanga inyigisho y'ico kibazo, uwo musaserdoti akaba yarisunze Inkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yaditswe na Yohani Mweranda: «Ngiri itegeko mbategetse, nimukundane nk'uko nanje nabakunze» (Yoh.15,12). Yatanguye asigura ingene Imana yaremye umuntu, ikamugenera kubana mu bumwe n'abandi; yarahejeje imushiramwo umutima wayo wo kwitangira abandi kugira ngo baronke ubuzima. Ni Umutima uronderera ineza abandi, ataco urinze gusaba. Yigishije ati: «Urukundo rw'ukuri ruva ku Mana yonyene, yo yadukunze tutaranaremwa ikadukunda urukundo rw'ukuri kandi rwuzuye. Urwo rukundo rero ni rwo duhamagariwe gukundana hagati yacu». 

Uwo musaserdoti yaragarutse ku kugene urwaruka rwinshi, inkumi n'imisore, bagerageza kuronderera irya n'ino urukundo, ariko bikaba ngo birugora kumenya neza urw'ukuri. Ikibabaje ngo ni uko kenshi usanga banarurondera ukutari kwo, mbere n'urwo bari bafise bakanasesagura, ari na ko banasesagura n'imibiri yabo, bakibagira ko Imana ari yo Rukundo nyarwo. Kubwa Patiri Pierre Nsengiyumva, ngo nta woja ngaho ngo yemeze ngo uyu ni we tuzokwubakana, kiretse ngo abonye ko umusi w'ubugeni urangutse koko, indagano zishikirijwe. Ariko rero n'ubwo biri uko, ngo hariho ico uwukirondera uwuzomubera uwo bazubakana yokora: kwimenya no kumenya kwihweza umugore mwiza canke umugabo mwiza abereye urugo. Kuko n'ubwo umugore mwiza canke umugabo mwiza atangwa n'Imana, ngo iyo Mana nyene ni na Yo iheza ikamenyera umuntu uwo bakwiranye, n'igihe kibereye c'ukwubakana. 

Imbere y'uko umuntu arondera kumenya uwubereye urugo, imbere kandi yo kumurondera ngo bazokwubakane, Patiri Pierre Nsengiyumva yamenyesheje ko ari ngombwa ko yobanza kwimenya we nyene uko ateye, akimenya muri kamere yiwe ingene atunganya ivyo atunze, akamenya urugero ashikanako kunezererwa canke kubabara, akamenya n'ukuntu yakira ibikomere yagiye aragira mu buzima, be n'ibindi afata nk'inkoramutima kuri we. Amaze rero kwimenya, ngo ni ho yoheza akamenya n'ingene uwo akeneye ko yomubera umugenzi yoba ameze. Mbere ngo yoca agirako anasenga, asaba Imana uwumeze atyo. Hanyuma na ho yoca atangura kwihweza mu bagenzi uwoba afise ibimuranga bijanye n'ivyo yeretse Imana. Uwo musaserdoti yaciye yibira agace urwo rwaruka ku kuntu bomenya ikinyegezwa c'ukugira ngo umuntu amenye uwo Imana yamugeneye. Yavuze ati: «Umenya ko ari uwo nyene, iyo wumva amahoro mu mutima, ukumva ko n'abandi bavuye mw'ihiganwa»

Uwo musaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango yaciye abandanya ariko asaba ko uwo muntu yobandanya agirwako umwihwezo wimbitse. Bimwe mu vyo yokwihweza na vyo ngo bikaba ari ukuraba ko uwo muntu yoba ari uwufise Ijambo ry'Imana muri we, kandi agenzwa n'Imana nyene, ahandi na ho akaba uwurangwa n'ukuri n'ubutungane, kandi afise n'umutima witaho abandi. Patiri Pierre Nsengiyumva yaboneyeho kubasaba kuvavanura n'ivyo vyose vyahora bibatuma bigenza ukutari kwo. Aha, ivyo yabasavye ahanini ni nk'ukureka kuraba amasanamu y'ibiterasoni, ku rundi ruhande na ho bagaha agaciro umubiri wabo mu gukingira amaso n'amatwi yabo, haba mu vyo baraba canke bumviriza. Hejuru ya vyose, ngo botegerezwa kwirinda kugenzwa n'ivyipfuzo bibi vy'umubiri, n'ibindi vyose vyobakwegera mu gicumuro c'ubushakanyi. 

Patiri Pierre Nsengiyumva ngo yasiguye ivyo vyose kuko ngo azirikana ko iyo umuntu asesaguye urukundo rwiwe biheza bikamugirako n'ingaruka muri kazoza kiwe, kubera ko hari aho hagera ko akenera urukundo nyakuri ariko bitakimukundira kugira ayandi mahitamwo. Afatiye kw'ijambo Nyenubweranda Papa Fransisko akunze kuvuga ahanura urwaruka ati «Rwaruka, ntimugasesagure urukundo rwanyu!», uwo musaserdoti yaciye agirako asaba abari baje mu nyigisho ziwe ko ahubwo bokwifatira ingingo yo guhinduka. 

Iyo nyigisho yari yatanguwe n'igisabisho c'ukuninahaza Imana, maze bivanye n'uko ikiyago cahavuye kiryohera urwo rwaruka, umwanya umwanya urahava uba muto, bikiboneka ko akanyota katari bwahere neza. Uwo musaserdoti ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura rero akaba yaciye aba aratanze inomero ya telefone ngendanwa yiwe, kugira ngo uyu canke uriya yoba afise ikibazo cihariye, azoheze aronswe inyishu. 

Trinide DUSABE, Katedrale Regina Mundi            


Ivyiyunviro
Amazina
E-mail
Iciyunviro canyu
Andika igiharuro gikurikira19323943488720
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko mu bihebeye Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi huguruwe umwaka mushasha w'ubutumwa w'202010/1/2020 | Ababisomye 116 | Webmaster du CEDICOM «Abihebeye Imana bahamagariwe kumenyesha Inkuru Nziza mu bisata baranguriramwo imirimo ya misi yose» (vyamenyeshejwe na Patiri mukuru, Patiri Félix Fupi)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Uko abakristu bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi bipfurizanije umwaka mushasha w'20207/1/2020 | Ababisomye 7816 | Webmaster du CEDICOM Kumwe na Patiri mukuru wabo, abakristu bo muri Katedrale Regina mundi barasangiye ibirori vyose, kuva ku Nkuka y'imisa gushika ku kwiginana mu gusangira inzimano y'umwaka mushasha....
Abasaserdoti bacu
Katedrale Regina Mundi
Abaserukizi b'umuryango wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu nkuka y'imisa y'ubukengurutse ku vy'Umukama yagize mu mwaka w'20196/1/2020 | Ababisomye 1920 | Webmaster du CEDICOM «Kuri twebwe abemera turazi ko vyose bikomoka ku Mana, ni co gituma iyo umwaka uheze duheza tukaza, tukayikengurukira» (Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Mu misa kuri Katedrale Regina Mundi, Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa yaripfurije Abarundi umwaka mwiza w'20202/1/2020 | Ababisomye 176 | Webmaster du CEDICOM Uwo mwungere wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yarahezagiye igihugu c'Imana, araheza asabira Abarundi ko Umukama yoberekezako inyonga ziwe, na cane cane mu matora bazogira muri uyu mwaka....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Imikangara y'Imana yo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi yaragendeye ingo31/12/2019 | Ababisomye 1584 | Webmaster du CEDICOM Ku munsi mukuru wa Epifaniya ni ho Imikangara y'Imana yo mu maparuwase atandukanye izohurira ku Kirimba c'Umuvyeyi Bikira Mariya ku musozi Siyoni wo mu Gikungu, ngo bashikirize ivyo begeranije muri iz....
HORAIRE DES MESSESWEB TVWEB RADIO
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi _ 14/11/2019
Igiteramo c'indirimbo n'imico ndangakaranga, kuri uyu wa 17 Munyonyo 2019, muri Paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi
#opmspecial2019 IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA Pascal NYABENDA arongoye INAMA NSHINGAMATEKA
#opmspecial2019 IJAMBO RY'UMUKURU W'INAMA Y'ABEPISIKOPI KATOLIKA
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)_16/01/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(6-12 Nzero 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(30/12/2019 - 05/01/2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
( 16-23 Kigarama 2019)

Aleluya, aleluya. 


Uyu musi, ntimugire agatimatare,
nimwumvirize riho ijwi ry'Umukama. 


Aleluya. 


Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko (2, 13-17) 


Uwundi musi, Yezu agenda ku nkombe y'ikiyaga, ishengero ryose riza rimugana, na we rero araryigisha. 
Ariko arahita, abona Levi, mwene Alufayo, yicaye imbere y'ameza y'aho batoreza ikori, aramubarira ati: «Nkurikira.» Ava hasi aramukurikira. 
Yezu ngo azimanwe iwe, abatozakori n'abanyakabi benshi bazimanwa hamwe na Yezu n'abigishwa biwe: nkako yari yakurikiwe na benshi. Abigishwa bo mu Bafarizayo ngo babone asangiye n'abatozakori n'abanyakabi, babwira abigishwa biwe bati: «Eee! arasangira n'abatozakori n'abanyakabi!» Yezu abumvise arababarira ati: «Abakomeye si bo bakeneye abaganga, ni abarwaye riho; sinazanywe n'uguhamagara abeza, nazanywe n'abanyakabi.»


?


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 65
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :