WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 14
Itariki: 4/12/2019Ababisomye 1608 Vyamenyekanishijwe na : Michel NIBITANGA
Patiri Mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi ni we yasiguye intumbero y'urwo rugendo, ko ari uguhanahana ivyiyumviro n'abo basangiye ubutumwa bo muri Paruwase Gasura igikeneye kwunganirwa muri vyinshi, kuko imaze amezi abiri gusa ivutse
«Mufise ubutumwa bw'ukumenyesha Inkuru nziza y'Urukiza kubera isakramentu ry'Ugukomezwa muri Mutima-Mweranda mwahawe»; ivyo ni ivyavuzwe na Patiri mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi, Patiri Félix Fupi, abibwira abakristu bo muri Paruwase nshasha yo mu Gasura yari yatembereye, aho yabatumirira guhurumbira kwinjira mu butumwa bw'ukuba abamenyeshamana. Aho hari ku wa gatandatatu igenekerewo rya 30 Munyonyo 2019, aho abamenyeshamana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi bari baramutse bagira urugendo rw'ukuramukanya n'uguhanahana ivyiyumviro n'abo basangiye ubutumwa bo muri Paruwase Gasura.

Paruwase Gasura yitiriwe «Abamaratiri b'i Buganda» ni Paruwase nshasha iherutse kuvuka vuba cane, haraheze amezi abiri. Yuguruwe icese na Nyenicubuhiro Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA, Umwepiskopi Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, kw'igenekerezo rya 29 Nyakanga 2019, ikaba iri mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya. Icicaro gikuru cayo kikaba giherereye muri zone Gasura yo muri Komine Mbuye, ari na ho hari Isengero nkuru ya Paruwase.

Iyo Paruwase yavyawe na Paruwase Munanira yahora ikukira nk'igisata. Inyuma y'imyinshi yari imaze iri mu muhango w'ukugirwa Paruwase, Gasura yavukanye ibisata vyayo bwite bitandatu, ari vyo Gasura, Gatoza, Murehe, Migezi-Nete, Ngozi na Nyamurenge. Birumvikana rero ko mu bushasha bwayo igikeneye vyinshi yokwunganirwamwo ngo itere imbere, haba mu butumwa no mu bindi bisata vy'ubuzima bwayo. Ico ni na co cakabuye abamenyeshamana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi ngo baje gusabikaniriza abo mu gasura ku kuntu bobo bitunganya mu butumwa bwabo bw'ukwigisha ijambo ry'Imana n'ugutegura abasaba amasakramentu, kugira ngo na bo biheze bigire ico bibigishije.

Inyuma c'igisabisho, umusaserdoti yaragijwe Paruwasi Gasura ngo abe ari we ayirongora nka Patiri Mukuru, Patiri Pierre Claver Ntahondereye, yarashikirije ijambo ry'uguha ikaze abashitsi, yongera aragaragaza akanyamuneza afise k'ukubona abo bashitsi biyumviriye kuri iyo Paruwase, kandi hariho n'ayandi ma paruwase menshi bari gushobora kuja kuramutsa. Yagize ati: «Nimwisange rero, mwaje mu babakunda; mwiyumve umwanya wose muza kumara hano!»

Na we Patiri Mukuru wa Paruwase Katedrale Regina Mundi, bamuhaye ijambo, yaciye abanza gukenguruka iryo kaze rihawe abashitsi yagendanye na bo, araheza rero aduga kw'ijambo, amenyesha ikibagenza, ko kiretse ukwo kuramukanya, ari n'akaryo k'ukurimburira hamwe ingene umwaka w'ubutumwa uheze wagenze, ukwugurura uyu mushasha dutanguye, be n'ukwakira bashasha baje mu butumwa. Patiri Mukuru wa Paruwasi Katedrale Regina Mundi yaciye asaba abamenyeshamana bashasha ko bohaguruka, bakabakira icese mu butumwa. Muri abo bashasha harimwo Furera Salvator Nyabenda yaje gusubirira Furera Yonasi Nsengumuremyi yaronse ubundi butumwa. 

Umwanya w'ugusigura ubutumwa Paruwase Katedrale Regina Mundi irangura na wo wahawe uwaserukiye abamenyeshamana bo muri iyo Paruwase, umupfasoni Yollande Kazirukanyo, kugira ngo abo mu Gasura bumvireho ingene ubutumwa buringanizwa, n'ingene bushirwa mu ngiro. Mw'ijambo ryiwe, yamenyesheje ko muri rusangi ubutumwa bwagenze neza. Ahejeje gushikiriza ibiharuro vy'abaronse amasakramentu atandukanye, nk'ibatisimu, Ukaristiya n'Ugukomezwa muri Mutima-Mweranda.

Umupfasoni Yollande Kazirukanyo yaciye aboneraho kumenyesha abo muri Paruwase Gasura akaranga Paruwase katedrale Regina Mundi yisangije. Yafatiye ku muco bafise ko mu gihe abana baronse urusangi rwa mbere mu guhabwa ubwa mbere Isakramentu ry'Ukaristiya, Paruwase yama ibategurira ibirori bibahuriza hamwe m musi mukuru, bagasangira inkuka ya misa, bagaca banagirako basangira n'amasaka n'akajumbu baba bateguriye urwo rubanza, mbere bari kumwe n'abavyeyi babo. Ngo aho hose kuba ari ukugira ngo bakomeze ca civugo c'Ekleziya c'ukuyigira umuryango. Eka ngo n'abavyeyi b'abo bana ntibaza nk'abarorerezi, kuko na bon go bunganira muri urwo rubanza, nk'ukuririmba mu nkuka y'iyo misa n'ufasha mu bikorwa biba inyuma y'inkuka y'imisa, mu birori.

Haciye hafata ijambo umumenyeshamana yaserukiye abo muri Paruwase Gasura na bo, aho yibukije ukuntu baronse Paruwase bari bayirindiriye igihe kirekire cane, akaba yaranamenyesheje mbere ko hariho n'abakristu bahavuye baheba kuronka amasakramentu, kubera vyabatwara urugendo ruruhisha baja bayaronderera i Munanira, aha na ho hakaba harababera kure; ngo bagira urugendo rw'ibirometero icumi na bitanu (15km) n'amaguru, abandi na bo bagatinya kurungika abana babo ngo ntibahave batwarwa n'amazi yo mu nzuzi, canke ngo bagire izindi mpanuka.

Muri iryo jambo kandi, yaboneyeho kumenyesha ko Paruwase gasura ifise ubukene bw'abamenyeshamana, kuko ngo abakora ubwo butumwa nk'akazi ka misi yose ni batanu gusa, abandi na bo bakaba ari abatangakivi gusa, ariko na bo nyene bakaba ari bake cane, bane gusa. Ivyo rero ngo biratuma igitigiri c'abantu umumenyeshamana umwe umwe abwirizwa kwigishiriza rimwe kiba kinini cane, ugasanga kimurengeye. Yatanze akarorero k'abo umumenyeshamana umwe yigisha abana bitegurira amasakramentu: ngo asanga bari hagati y'ijana n'amajana abiri, kandi abategerezwa kwigishwa ari abo mu migwi yose. Iyindi ntambamyi ngo ni iy'uko ata nyubakwa bararonka bakoreramwo, mbere n'isengero ikaba ari ntoyi, uravye ubwinshi bw'abakristu iyo Paruwase itanguranye na bo.

Inyuma y'ivyo biganiro, haraherejwe inkuka y'imisa y'ugukenguruka, uguhereza Imana umwaka mushasha w'ubutumwa, be n'uguhereza abamenyeshamana bose. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yatanzwe na Patiri Félix Fupi, yaratumiriye abakristu bo mu Gasura kwitaba ubwo butumwa, kubera ko ku bw'isakramentu ry'Ugukomezwa muri Mutima-Mweranda baronse, na bo nyene bahamagariwe gushingira intahe Kristu mu kumenyesha Inkuru nziza y'Urukiza ikiremwa cose. Inyuma y'inkuka y'imisa baciye basangira mu kanyamuneza, indirimbo n'intambo amasaka n'akajumbu bari baronse. 

Jean Didier Girimana, Katedrale Regina Mundi           
Ivyiyumviro
Amazina
E-mail
Iciyumviro canyu
Andika igiharuro gikurikira40124507648400
Tanga
Ufashe Umuryango
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero mu mugwi «Jeunesse Regina Mundi» w'abaririmbiramana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi30/7/2020 | Ababisomye 4930 | Michel NIBITANGA Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakristu b'iyo Paruwase nyene. Abo bitavye uwo mwiherero bari baherekejwe na Patiri Sugespe....
Ingo n'Imiryango
Katedrale Regina Mundi
Iramurwa ry'ingo zakurikiranye inyigisho zo gutunganya imvyaro bifatiye ku buryo kama muri Paruwase Katedrale Regina Mundi10/7/2020 | Ababisomye 314 | Michel NIBITANGA Ni inyigisho zari zimaze amezi umunani zihabwa ingo zubatse, zatanzwe n'urugo rukristu rugizwe na Niyonzima Dylan na Mashaka Amnielle, ingo zine ku munani zikaba ari zo zashoboye kuzikurikirana gushik....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umwiherero w'abari mu mugwi wa Bibiliya n'abasomyi b'Ijambo ry'Imana bo muri Paruwase Katedrale Regina Mundi24/6/2020 | Ababisomye 1905 | Michel NIBITANGA Urukundo dukunda Imana rurigaragaza mu mwanya tuyiha mu kwakira n'ukuzirikana Ijambo ryayo (Patiri Jerry Urlich Cimpaye)....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Umusi mukuru w'Isakramentu Ryeranda ingene wahimbajwe muri Paruwase Katedrale Regina Mundi16/6/2020 | Ababisomye 351 | Michel NIBITANGA «Ni isakramentu ry'agaheta kuko ari ryo Yezu yashimye kwishushanyamwo mu mukate n'umuvinyu. Yezu yabigize gutyo kubera urukundo adufitiye ngo dushobore kuza turamwihereza ataduteye ubwoba. Yabigize gu....
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
Ugusozera umwaka w'ubutumwa w'2019 ushira 2020 ku bagize umugwi w'abihebeye Imana bakukira Paruwase Katedrale Regina Mundi12/6/2020 | Ababisomye 4915 | Michel NIBITANGA «Mwese ntimuzopfa urw'abamaratiri, ariko ku bw'indagano mwaraganiye Umukama, muhamagariwe kubaho mu bumaratiri bwa misi yose!», vyavuzwe na Patiri Modesto Todeschi, mu nyigisho yatanze kuri uwo mus....
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 14
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :