Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA MBERE Y'UBUSHIKIRO - 2019
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri: Fransisko Gisaveri
Ku wa gatatu : Yohani w´i Damasi
Ku wa kane
Ku wa gatanu: Nikola, Umwepiskopi
Ku wa gatandatu: Ambruwazi, Mweranda
- IDOMINIKA YA 2 Y'UBUSHIKIRO - 2019
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere: Isamwa atagicumuro rya Bikira Mariya
Kuwa kabiri
Ku wa Gatatu: Damase, I Umupapa
Kuwa Kane: Bikira Mariya w'i Guadeloupe
Ku wa Gatanu: Lusiya umubikira yapfiriye Imana
Ku wa Gatandatu: Yohani w'Umusalaba, Umusaseredoti, Ukwibuka
- IDOMINIKA YA 3 Y'UBUSHIKIRO - 2019
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere
Ku wa Kabiri
Ku wa Gatatu
Ku wa Kane
Ku wa Gatanu
Ku wa Gatandatu: Petero Kaniziyusi, Umusaseredoti
- IDOMINIKA YA 4 Y'UBUSHIKIRO - 2019
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere w'indwi irongora Noeli
Ku wa Kabiri w'indwi irongora Noeli
Ku wa gatatu: Duhimbaze Noeli, Akana Yezu kavutse
Ku wa kane (Stefano mweranda)
Ku wa gatanu (Yohani Mweranda )
Ku wa gatandatu (Abana bishwe na Herodi)
UMWAKA A IDOMINIKA YA MBERE Y'UBUSHIKIRO - 20196/12/2019
Ku wa gatanu: Nikola, Umwepiskopi
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu c'Umuhanuzi Izaya (29, 17-24)
Ng'iri iriyazwe n'Umukama Imana:Mbega, ntihasigaye akanya gato,umusozi wa Libani ugahinduka itongo rimera cane,na ryo itongo rimera rigahinduka ishamba?Kuri urya musi, ibipfamatwi bizokwumva amajambo yo mu gitabu,amaso y'impumyi na yo azoba yakize ivyijiji n'umwijimango abone neza.Abicisha bugufi bazosubira kunezerwa mu Mukama,kandi n'abahora ari bakene mu bantu bazohimbarwamu Mweranda w'Israyeli,kuko uwahora abatwaza umukazo atazoba akiriho,n'inkozi z'ikibi na zo zizoba zatikiye;nka ko nyene, ni bo bakunda kubeshera abandi,bagahendahenda abacamanza muri sentare,bakazibiranya abantu b'intungane n'amajambo atagira mvura.Ni co gituma Umukama, ari We Mana y'inzu ya Yakoboakaba ari we yacunguye Aburahamu,yavuze ati:«Kuva ubu, Yakobo ntazosubira kumaramara,kandi ntazosubira kwirabuzwa umutima;kuko bazobona ivyo nkorera hagati yabo,bagahava baninahaza izina ryanje.Mbere bazoninahaza Umweranda wa Yakobo,batinye Imana y'Israyeli.Abazimiye mu mitima yabo bazoca ubwenge,abahora bidodomba na bo bemere kwigishwa.»