Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA Y'IBISANDASANDA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI NYERANDA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU MWERANDA
KU WA GATANDATU MWERANDA : IGITERAMO CA PASIKA MW'IJORO RYERANDA
- UMUSI MUKURU WA PASIKA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
IGIHE CA PASIKA - KU WA MBERE :
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA GATANU
KU WA KANE
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KABIRI YA PASIKA / Y'IKIGONGWE C'IMANA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 2 YA PASIKA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMIKIKA YA GATATU YA PASIKA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 3 YA PASIKA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KANE YA PASIKA / YEZU MWUNGERE MWIZA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 4 YA PASIKA: KU WA MBERE
KU WA KABIRI
UMWAKA B UMUSI MUKURU WA PASIKA UMWAKA B8/4/2021
KU WA KANE
IGISOMWA CA MBEREIZABURI 8, 2.5, 6-7, 8-9INKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu c'Ibikorwa vy'Abatumwa (3,11-26)

Muri irya misi,
Ishengero ngo ribone ca kimuga Petero na Yohani bari bakijije kitabavirira, rishwabadukira rimwe, rija iyo bari ku muryango witwa uwa Salomoni, barumirwa.
Petero abibonye abarira ishengero ati: «Mwa Banyisrayeli, ikibatangaje muri ivyo ni iki? Ko muduhanze amaso nk'uko umengo twakijije uyo muntu ku bw'ububasha bwacu canke kubera icubahiro dufitiye Imana? Haba n'intete, ni Imana y'abasokuru yaninahaje umusavyi wayo Yezu, umwe mwahereza Pilato, mu kumwihakana imbere yiwe, mukagirako mukamugobera ngo amwice, yagomba kumurekura. Mweho mwarihakanye Intungane, Umweranda, musabira ikigongwe umwicanyi. Mwari mwishe Nyenubuzima, noneho Imana yaramusubije muzima, natwe tukabibera ivyabona. Izina ryiwe ni ryo ryakijije uyu muntu mubona kandi muzi. Ukwo kwemera rero ni kwo kwamutabaje amagara imbere yanyu. None rero, benewacu, ndazi yuko mwamwishe, mwe n'abakuru banyu, ku kuyoberwa.
Imana yaranguye ico yari yaratumye abahanuzi bose kuvuga yuko Kristu azobabara. Nimwigaye rero muhinduke, mukire ibicumuro vyanyu; maze, ca gihe c'uguhembuka kiva mu nyonga z'Umukama gishike, Imana ibarasaneko ize yabatabaza wa Mucunguzi yabemerera Yezu Kristu, uwo ijuru ribwirizwa kugumya gushika kuri ca gihe c'uguhindura vyose bishasha cavuzwe n'abahanuzi beranda ba kera.
Nangwa Musa yavuze ati: ?Umukama azobatorera muri benewanyu umuhanuzi nkanje, muzokwumviriza ivyo azobabwira vyose; uwutazomwumvira azocibwa mu bantu.? Si we gusa, abahanuzi bose kuva kuri Samuweli n'abandi bamukurikiye bamye babura iyi misi turimwo. Muri abuzukuru b'abahanuzi, mukaba n'abo muri rya sezerano Imana yasezeranye n'abasokuru hamwe yabarira Aburahamu iti: ?Imiryango y'isi yose izohezagirwa ku bw'abo mu muryango wawe.? Ni ku bwanyu Imana yasubije muzima umusavyi wayo, ikongera ikamurungika ngo abahezagire mu gukura umwe wese mu bicumuro vyiwe.»