Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri : Tereziya w'Umwana Yezu
Ku wa gatatu : Abamarayika Barinzi
Ku wa kane
Ku wa gatanu (Fransisko w'i Asizi)
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
- IDOMINIKA YA 28 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Luka Mweranda, Umwanditsi w'Inkuru Nziza
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 29 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa Kabiri (Umweranda Yohani Paulo II, Umupapa)
Ku wa gatatu (Yohani wi Capistrano umusaserdoti)
Ku wa Kane (Antoni Mariya Claret, umwepiscopi)
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 30 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Simoni na Yuda Beranda
Ku wa Kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Umusi Mukuru w'Aberanda bose
Ukwibuka Abakristu bapfuye
UMWAKA C IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA9/10/2019