Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 31 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
- IDOMINIKA YA 32 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
- IDOMINIKA YA 33 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
- KRISTU UMWAMI
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
- IDOMINIKA YA MBERE Y'UBUSHIKIRO - 2019
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri: Fransisko Gisaveri
Ku wa gatatu : Yohani w´i Damasi
Ku wa kane
Ku wa gatanu: Nikola, Umwepiskopi
Ku wa gatandatu: Ambruwazi, Mweranda
UMWAKA C IDOMINIKA YA 32 YO MU MWAKA15/11/2019