Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA GATANDATU YO MUMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 6 YO MU MWAKA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
IGIHE C'IKAREMA : UMUSI WA GATATU W'IMINYOTA
UMUSI WA KANE UKURIKIRA IMINYOTA
UMUSI WA GATANU UKURIKIRA IMINYOTA
UMUSI WA GATANDATU UKURIKIRA IMINYOTA
- IDOMINIKA YA MBERE Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 1 YO MW'IKAREMA : KU WA MBERE - KU WA 22 RUHUHUMA : UMUGERERO W'UMUTUMWA PETERO MWERANDA : Umusi mukuru
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KABIRI Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 2 YO MW'IKAREMA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA GATATU Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI IGIRA GATATU Y'IKAREMA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KANE Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA 19 NTWARANTE: YOZEFU MWERANDA, UMUKUNZI WA BIKIRA MARIYA
KU WA GATANDATU
UMWAKA B IDOMINIKA YA MBERE Y'IKAREMA UMWAKA B23/2/2021
KU WA KABIRI
IGISOMWA CA MBEREIZABURI 33 (34), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19INKURU NZIZA
style="font-size: 17.6px;">
Ivyo dusoma mu gitabu c'Umuhanuzi Izaya (55, 10-11)

Ng'iri iryavumerewe n'Umukama:
Nk'uko imvura n'ikime bimanuka biva mw'ijuru ntibisubireyo bitavomeye isi, bitayimejeje ngo bikuze ibiterwa, kugira ngo ihe umubivyi imbuto n'indya nziza, ni ko n'ijambo rivuye mu kanwa kanje ritangarukako ritaranguye ico ryatumwe.