Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI NA KANE IBIHE BISANZWE UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRl
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI NA GATANU IBIHE BISANZWE UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI NA GATANDATU IBIHE BISANZWE UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI N'INDWI IBIHE BISANZWE UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI N'UMUNANI IBIHE BISANZWE UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
UMWAKA B IDOMINIKA YA MIRONGO IBIRI NA GATANU IBIHE BISANZWE UMWAKA B23/9/2021
KU WA KANE
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA


Ivyo dusoma mu gitabu c'Umuhanuzi Hagayi (1, 1-8)

Mu mwaka ugira kabiri kuva aho umwami Dariyusi yimikiwe, mu kwezi kwa gatandatu kw'igenekerezo rya mbere, Ijambo ry'Umukama ryavugiwe mu muhanuzi Hagayi, ritumwa kuri Zorobabeli mwene Salatiyeli, icariho c'umwami mu Buyuda, no ku muherezankuka mukuru Yozuwe, ngo: «Ng'iri iriyazwe n'Umukama Nyeningabo. Aba bantu bahora bavuga bati: Igihe co gusubira kwubaka Ingoro y'Umukama ntikirashika!»
Ariko, iri jambo ry'Umukama rivugirwa mu muhanuzi Hagayi, ngo: «Mbega, birabereye yuko mwokwibera mu mazu mezameza, mu gibe iyi Ngoro ikiri umusaka? None rero, ng'iri irivumerewe n'Umukama Nyeningabo, ngo: Nimwitegereze imigenzo yanyu.
 Mubiba vyinshi, mukimbura bike; ukurya murarya, ariko ntimushira inzara; ukunywa muranywa, ariko ntimushira inyota; ukwambara murambara, ariko ntimushira imbeho; n'uguca amahera, umukozi araca amahera, ariko ayashira mu mupfuko utobotse. Ng'iri irivumerewe n'Umukama Nyeningabo, ngo: Nimwitegereze imigenzo yanyu. Nimugende, muduge ku musozi, muzane ibiti, musubire kwubaka Ingoro y'Imana. Muri yo nzohasanga ibinezereza n'ibininahaza. Ni ko Umukama avumereye.»