Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA GATANDATU YO MUMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 6 YO MU MWAKA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
IGIHE C'IKAREMA : UMUSI WA GATATU W'IMINYOTA
UMUSI WA KANE UKURIKIRA IMINYOTA
UMUSI WA GATANU UKURIKIRA IMINYOTA
UMUSI WA GATANDATU UKURIKIRA IMINYOTA
- IDOMINIKA YA MBERE Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 1 YO MW'IKAREMA : KU WA MBERE - KU WA 22 RUHUHUMA : UMUGERERO W'UMUTUMWA PETERO MWERANDA : Umusi mukuru
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KABIRI Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI YA 2 YO MW'IKAREMA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA GATATU Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
INDWI IGIRA GATATU Y'IKAREMA : KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA GATANU
KU WA GATANDATU
- IDOMINIKA YA KANE Y'IKAREMA UMWAKA B
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
KU WA MBERE
KU WA KABIRI
KU WA GATATU
KU WA KANE
KU WA 19 NTWARANTE: YOZEFU MWERANDA, UMUKUNZI WA BIKIRA MARIYA
KU WA GATANDATU
UMWAKA B IDOMINIKA YA MBERE Y'IKAREMA UMWAKA B24/2/2021
KU WA GATATU
IGISOMWA CA MBEREIZABURI 50 (51), 3-4, 12-13, 18b-19INKURU NZIZA
style="font-size: 17.6px;">
Ivyo dusoma mu gitabu c'Umuhanuzi Yonasi (3, 1-10)

Muri irya misi, Umukama yabariye Yonasi ati: «Haguruka ugende i Niviva mu gisagara gikuru kuvuga ivyo nzokubarira.» Yonasi arahaguruka aja i Niniva nk'uko Umukama yabivuze. Niniva cari igisagara kinini cane: kugira ngo umuntu akijabuke yakimaramwo imisi itatu agenda. Yonasi arinjira mu gisagara, amara umusi agitemberamwo; asigurira abantu abigisha muri aya majambo ati: «Hasigaye imisi mirongo ine, Niniva igasamburwa.» Abantu ba Niniva baremera Imana barisonzesha, bambara amagunira bose, abakuru n'abato. Iyo nkuru irateba ishikira umwami wa Niniva; na we aca ava ku ntebe y'ubwami, arikura umutamana wiwe, yambara igunira kandi yicara mu minyota. Hanyuma, muri Niniva hose, baca bashinga iri tangazo rivuye ku mwami n'abatware biwe ngo: «Nta bantu, nta bikoko, nta bitungwa bitobito canke binini bizogira ico bikoza mu kanwa, habe n'amazi. Bazokwambara amagunira, batakambira Imana bashimitse, maze umuntu wese yisubireko, ahebe akabi yahora akora. Kumbure Imana izokwisubirako, ishavu ryayo riturure, tureke gutikira.»
Imana ngo ibone ivyo bagize ngo bahebe imigenzo yabo mibi, irisubirako amahano yari yabaraganiye ntiyayarungika.