Gihosha
Ngagara
9/8/2020 | Ababisomye 17Michel NIBITANGA
Abari muri iyo nama baribukijwe ko uwo mugwi uriko uzozera ikiringo cawo, maze h...
Gihosha
Ngagara
8/8/2020 | Ababisomye 21Michel NIBITANGA
Furera Superiyo Nibigira, mu nyigisho yahaye abo baririmbiramana, ngo aramaze ku...
Burundi
Kanyosha
8/8/2020 | Ababisomye 83Michel NIBITANGA
Ico gikorwa cari catewe iteka n'umupfasoni Spès Nihangaza aserukira ishirahamwe ...
Abandi bepiskopi
6/8/2020 | Ababisomye 119Michel NIBITANGA
Nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa amaze kuyihezagira, Umwepiskop...
Abasaserdoti bacu
Musaga
4/8/2020 | Ababisomye 116Michel NIBITANGA
Uwafashije abari muri iyo misa kuzirikana ijambo ry'Imana, ari we Patiri Égide N...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
4/8/2020 | Ababisomye 164Michel NIBITANGA
Ayo matora yitabwe n'abakristu 52 bo muri iyo mivukano, kuri 84 bari bitezwe, ma...
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
30/7/2020 | Ababisomye 4879Michel NIBITANGA
Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakri...
Gihosha
Kamenge
30/7/2020 | Ababisomye 72Michel NIBITANGA
Karabaye n'akaryo k'ugushimira abo Paruwase ifata ko bitanze kurusha abandi mu f...
Abapolisi
Kanyosha
29/7/2020 | Ababisomye 2765Michel NIBITANGA
Dufatiye kw'itorwa ry'umwami Dawudi, mu muryango yari akengerewe, ariko Imana im...
Gihosha
Gihosha
29/7/2020 | Ababisomye 20Michel NIBITANGA
Intumbero yiyo ndwi kwari ugushira hamwe urwaruka kugira ruganire kuvyerekeye ub...
Ubuzima bwihevyi
Saint Michel
27/7/2020 | Ababisomye 110Michel NIBITANGA
Kuri uwo musi, Abanovise icenda ni bo basabiwe n'umukuru w'umuryango w'abafurera...
Muramvya
Munanira
27/7/2020 | Ababisomye 53Michel NIBITANGA
Ingo zubatse rukristu zifise itunga ryinyegeje muri zo. iyo rero izo ngo zirimen...
Muramvya
Gasura
27/7/2020 | Ababisomye 3349Michel NIBITANGA
Yabandanije avuga ko abakomejwe muri Mutima-Mweranda babwirizwa kuba akarorero k...
Muramvya
Munanira
24/7/2020 | Ababisomye 19Michel NIBITANGA
Inyifato ibereye yoranga umuririmbiramana ko ari kugendera ivyo turirimba, kwitw...
Imirwi y'itorwa
Kamenge
24/7/2020 | Ababisomye 60Michel NIBITANGA
Annonciate Nsengimana na Gerardine Inabatesi babakurikirana, ngo mu kubiyegereza...
Buhonga
Magara
23/7/2020 | Ababisomye 122Michel NIBITANGA
Bimwe mu vyo Abafashabutumwa bariko bafasha urwo rwaruka ni ukubigisha gutahura ...
Abadiyakoni
Saint Michel
22/7/2020 | Ababisomye 121Michel NIBITANGA
Umwe umwe wese muri abo bari baje mu mugirwa wabo w'ukurahira yarashikirijeindag...
CEDICOM
Gasura
22/7/2020 | Ababisomye 1060Michel NIBITANGA
Twese hamwe, twitange tutavunitse twiyubakire ingoro y'Imana, ico ni co civugo c...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
22/7/2020 | Ababisomye 113Michel NIBITANGA
Inyigisho z'iyo ndwi zitangwa ku rwaruka rwo kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 1...
Gihosha
Buterere
22/7/2020 | Ababisomye 65Michel NIBITANGA
Ivyo bikorwa bise izina ngo "Patronage" bifasha abana kugumana indero nziza ngo ...
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)_05/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(13-19 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020 _ 03/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuva kw'igenekerezo rya 13 19 Mukakaro 2020
Ijambo ry'Umushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume BUNYONI, Paroisse RUGAZI, 18/07/2020
Paroisse Kamenge yaratunganije HARAMBE (Twubake Paroisse yacu)
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 15
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Ngagara
Uko umugwi uyoboye urwego mpuzamihari n'imigwi y'ubutumwa wo muri Paruwase Ngagara uriko witegurira gusozera umwaka w'ubutumwa9/8/2020 | Ababisomye 17 | Michel NIBITANGAAbari muri iyo nama baribukijwe ko uwo mugwi uriko uzozera ikiringo cawo, maze harashingwa ikirangamisi c'amatora y'abazobakorera mu ngata....
Ngagara
Abaririmbiramana bo muri Paruwase yo mu Ngagara si abaririmvyi basanzwe: inyigisho kuri abo baririmbiramana8/8/2020 | Ababisomye 21 | Michel NIBITANGAFurera Superiyo Nibigira, mu nyigisho yahaye abo baririmbiramana, ngo aramaze kubona ko hari abasigaye barataye akarangabutumwa, bakaja mu manza bajanywe n'uguca amahera, canke bakaja gucurarangira ib....
Kanyosha
Koperative «Umwana si uw'umwe» ikorera muri zone Kanyosha yararonkeje ibikoresho vy'ishure abana 1250 bo mu Kanyosha8/8/2020 | Ababisomye 83 | Michel NIBITANGAIco gikorwa cari catewe iteka n'umupfasoni Spès Nihangaza aserukira ishirahamwe FVS AMADE-Burundi, buri mwana mu baronkejwe ivyo bikoresho akaba yaronse amakaye ari hagati ya 10 na 13, hamwe n'ikaramu....

Aleluya, aleluya.
Uwunkuririra ntazogendera mu mwijima, azoronka riho umuco w'ubuzima.
Aleluya.
Ivyo dusoma mu Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Yohani (12, 24-26)


Muri irya misi, 
Yezu yabwiye abigishwa biwe ati: «Ni ukuri, ni ukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe, ruguma ari rwa rundi, nayo rupfuye rwera vyinshi. Uwukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Uwushaka kunkorera n'ankurikire; bitayeko aho ndi, ni ho n'uwunkorera azoba. Uwunkorera Dawe azomutera iteka.»


Ivyo dusoma mu Nkuru Nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka (1, 26-38)


Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe
Umusi umwe,
Umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Bugalile citwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu, wo mu muryango wa Dawudi; nya mwigeme na we yitwa Mariya.
Nya mumarayika arinjira amubwira ati: «Mwaramutse, wewe wuzuye inema, Umukama muri kumwe.» Mariya ngo avyumve, agwa mu gahundwe, yibaza ico iyo ndamutso ivuyeko.
Nya mumarayika yamara aramubwira ati: «Humura, Mariya, warashimwe n'Imana. Uza gusama imbanyi, uze uyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa Umwana w'Uwo mw'ijuru. Umukama Mana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi; azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera.»
Mariya na we abaza nya mumarayika ati: «Ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo?» Umumarayika aramwishura ati: «Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'Uwo mw'ijuru bugutwikire. Ni co gituma uwo uzokwibaruka azoba mweranda kandi akitwa Mwene Mana. 
Mbere na Elizabeti, incuti yawe, aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi kugira gatandatu, n'aho bahora bamwita ingumba, kuko atakinanira Imana.»
Mariya ati: «Jewe ndi umusavyi w'Umukama; nibimbere uko ubivuze.» Nya mumarayika aca arigira. 


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 15
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :