Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 25 YO MU MWAKA - 2020
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere : MATAYO UMUTUMWA N'UMWANDITSI W'INKURU NZIZA, umusi mukuru
Ku wa Kabiri
Ku wa gatatu : Piyo w'i Pietrelcina, umusaserdoti
Ku wa Kane
Ku wa Gatanu
Ku wa Gatandatu : Kosima na Damiyano bapfiriye Imana
- IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA - 2020
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere : Wenseslas Mweranda, Lorenti Ruiz n'abagenziwe bapfiriy'Imana
Ku wa Kabiri : ABAMARAYIKA MIKAYELI, GABURIYELI NA RAFAYELI, Umusi mukuru
Ku wa Gatatu : Yoronimu, Umusaserdoti, Mwigisha, ukwibuka
Ku wa Kane : TEREZA W'UMWANA YEZU, UMUBIKIRA, Umusi mukuru
Ku wa Gatanu : ABAMARAYIKA BARINZI Abo kwibuka
Ku wa Gatandatu
- IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA - 2020
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere
Ku wa Kabiri : Bruno Mweranda, Umusaserdoti
Ku wa Gatatu : BIKIRA MARIYA, UMUGABEKAZI W'IROZARI Uwo kwibuka
Ku wa Kane
Ku wa Gatanu : Deni, Umwepiskopi na bagenziwe, Abamaratiri; Yohani Leonardi, umusaserdoti
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 28 YO MU MWAKA - 2020
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere
Ku wa Kabiri
Ku wa Gatatu : Kallisto I, Umupapa yapfiriye Imana
Ku wa Kane : TEREZA WA AVILA, UMWIGEME N'UMUHINGA MU VY'IMANA, ukwibuka
Ku wa Gatanu: Edwije, umwihevyi; Margarita Mariya alacoque, umwigeme
Ku wa Gatandatu : Inyansi w'i Antiyokiya, umwepiskopi yapfiriye Imana, ukwibuka
- IDOMINIKA YA 29 YO MU MWAKA - 2020
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa Mbere : Yohani w'i Brebeuf; Izahaki Jogues, abasaserdoti na bagenziwe bapfiriye Imana; Pawulo w'umusalaba, umusaserdoti
Ku wa Kabiri
Ku wa Gatatu
Ku wa Kane : Umweranda Yohani Paulo II, Umupapa,Ukwibuka
Ku wa Gatanu : Yohani w'i Capistrano, Umusaserdoti
Ku wa Gatandatu : Antoni Mariya Claret, Umwepiskopi
UMWAKA A IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA - 202028/9/2020
Ku wa Mbere : Wenseslas Mweranda, Lorenti Ruiz n'abagenziwe bapfiriy'Imana
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA


Ivyo dusoma mu gitabu ca Yobi (1, 6-22) 
Umusi umwe, abana b'Imana baje gushengerera Umukama, shetani irarenguka na yo nyene iri kumwe n'abayo. Umukama abwira shetani ati: «Uvuye hehe?» Shetani imwishura iti: «Mvuye kugendagenda n'ugukwiragira kw'isi.» Umukama ayisubiza ati: «Mbega, witegereje umusavyi wanje Yobi? Nta n'umwe angana na we mu bantu bo kw'isi: ni umuntu w'ingingo n'ubutungane, ni umuntu yubaha Imana akirinda akabi.» Shetani ica imusubiza iti: «Mbega, ugira ngo Yobi yubahira Imana ubusa? Mbe se, ntiwamugiriye uruzitiro rukingira inzu yiwe n'itongo? Mbe se, ntiwahezagiye ivyo akora vyose, amasho yiwe akagwira mu gihugu? Pfa gutuma ukuboko kwawe riho, wibuke ivyo atunze vyose, urabe ko atazokurogotezako imbonankubone!» Umukama araheza abwira shetani ati: «Ni ko, ivyo atunze vyose n'ubiganze, ubigenze uko ushaka; ariko, ntumukozeko iminwe.» Shetani iraheza irasohoka, iva imbere y'Umukama. Umusi umwe, abahungu n'abakobwaba Yobi bariko barafungura, banywa n'imvinyu kwa mukuru wabo, intumwa iza kubwira Yobi iti: «Za mpfizi zawe zariko zirarima, na za ndogobwe zarisha ukwazo, ubwo nyene Abanyesheba baziguyemwo barazinyaga. Abasuku bawe na bo babamarira kw'icumu. Ni jewe musa nashoboye guhunga ngo nze kukubikira.»Uwo akivuga, uwundi aca arashika ati: «Umuriro w'Imana wakorotse uva mw'ijuru, uyigiza za ntama zawe n'abungere bazo, urabimara. Ni jewe musa nashoboye kwikiza ngo nze kukubikira.»Uwo akivuga, uwundi aca arashika ati: «Abakasidimu baciyemwo imigwi itatu, barengera muri vya bitwazi vy'ingamiya zawe barasahura. Abasuku bawe na bo babamarira kw'icumu. Ni jewe musa nashoboye guhunga ngo nze kukubikira.»Uwo akivuga, uwundi aca arashika ati: «Ba bahungu na ba bigeme bawe bariko barafungura banywa n'imvinyu mu nzu ya mukuru wabo, igihuhusi cavuye mu gahinga cihereza nya nzu mu mpande zose uko ari zine, isenyukira kuri rwa rwaruka ruhonerayo. Ni jewe musa nashoboye guhunga ngo nze kukubikira.» Yobi rero arahaguruka, atabura ivyambarwa vyiwe, ariharangura. Hanyuma agwa hasi, ariyubikira ati: «Navuye mu nda ya mama ata co mfise, nzosubirayo ntyo. Imana yari yangabiye, none yisubije. Izina ry'Imana nirininahazwe.» Muri ayo marushwa yose, Yobi ntiyacumuye kandi ntiyigeze atuka Imana. 
?