Mikaheli Mweranda
Kanyosha
14/8/2020 | Ababisomye 13Michel NIBITANGA
«Ni ibihe nkora bigambura umubiri wanje n'umutima wanje? Ingingo nokwifatira ni ...
Centre Jeunes Kamenge
13/8/2020 | Ababisomye 21Michel NIBITANGA
Urwaruka rungana 720 ni rwo rwitavye ibikorwa muri uno mwaka w'2020, ruronswa n'...
Mikaheli Mweranda
Kanyosha
13/8/2020 | Ababisomye 132Michel NIBITANGA
Iryo hwaniro rifise icivugo nyamukuru kigira kiti: «Imbere y'uko uremwa mu nda y...
Gihosha
Gihosha
12/8/2020 | Ababisomye 37Michel NIBITANGA
Iryo hwaniro ryari ryitabiriwe n'urwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye ya hano ...
Gihosha
Buterere
11/8/2020 | Ababisomye 64Michel NIBITANGA
Abo bana, eka mbere n'abavyeyi babo bari baje muri ivyo birori vyasozera iyo «Pa...
Muramvya
Muramvya
11/8/2020 | Ababisomye 19Michel NIBITANGA
Ako kanyamuneza kari gashingiye ku kwigina Patiri Etienne Ntakarutimana, imvukir...
Imirwi y'itorwa
Saint Michel
10/8/2020 | Ababisomye 87Michel NIBITANGA
Ibihuhusi vyarahuhushe muri iyo myaka [50], ... mugabo mwebwe mwarabonye ahari u...
Ubutumwa bw'abakora muri Leta no mu bigenga
10/8/2020 | Ababisomye 17Michel NIBITANGA
Umupfasoni Léa Pascasie Nzigamasabo yarashize ahabona uturanga tumwe tumwe, n'ub...
Gihosha
Ngagara
9/8/2020 | Ababisomye 46Michel NIBITANGA
Abari muri iyo nama baribukijwe ko uwo mugwi uriko uzozera ikiringo cawo, maze h...
Gihosha
Ngagara
8/8/2020 | Ababisomye 45Michel NIBITANGA
Furera Superiyo Nibigira, mu nyigisho yahaye abo baririmbiramana, ngo aramaze ku...
Burundi
Kanyosha
8/8/2020 | Ababisomye 155Michel NIBITANGA
Ico gikorwa cari catewe iteka n'umupfasoni Spès Nihangaza aserukira ishirahamwe ...
Abandi bepiskopi
6/8/2020 | Ababisomye 11014Michel NIBITANGA
Nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa amaze kuyihezagira, Umwepiskop...
Abasaserdoti bacu
Musaga
4/8/2020 | Ababisomye 949Michel NIBITANGA
Uwafashije abari muri iyo misa kuzirikana ijambo ry'Imana, ari we Patiri Égide N...
Mikaheli Mweranda
Nyakabiga
4/8/2020 | Ababisomye 203Michel NIBITANGA
Ayo matora yitabwe n'abakristu 52 bo muri iyo mivukano, kuri 84 bari bitezwe, ma...
Mikaheli Mweranda
Katedrale Regina Mundi
30/7/2020 | Ababisomye 4930Michel NIBITANGA
Uwo mwiherero witabwe na bamwe mu baririmbiramana bawo, ndetse na bamwe mu bakri...
Gihosha
Kamenge
30/7/2020 | Ababisomye 130Michel NIBITANGA
Karabaye n'akaryo k'ugushimira abo Paruwase ifata ko bitanze kurusha abandi mu f...
Abapolisi
Kanyosha
29/7/2020 | Ababisomye 2812Michel NIBITANGA
Dufatiye kw'itorwa ry'umwami Dawudi, mu muryango yari akengerewe, ariko Imana im...
Gihosha
Gihosha
29/7/2020 | Ababisomye 24Michel NIBITANGA
Intumbero yiyo ndwi kwari ugushira hamwe urwaruka kugira ruganire kuvyerekeye ub...
Ubuzima bwihevyi
Saint Michel
27/7/2020 | Ababisomye 133Michel NIBITANGA
Kuri uwo musi, Abanovise icenda ni bo basabiwe n'umukuru w'umuryango w'abafurera...
Muramvya
Munanira
27/7/2020 | Ababisomye 56Michel NIBITANGA
Ingo zubatse rukristu zifise itunga ryinyegeje muri zo. iyo rero izo ngo zirimen...
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
WEB RADIOWEB TVHORAIRE DES MESSES
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)_12/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(3-9 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(27 Mukakaro-2 Myandagaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura
(20-26 Mukakaro 2020)
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020 _ 14/08/2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 20 gushika 26 Mukakaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ku va kw'igenekerezo rya 03 09 Myandagaro 2020
Amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yo kuwa 27 Mukakaro - 2 Myandagaro 2020
Amasaha y'Inkuka za Misa no Gushengerera
I. VICARIAT BUJUMBURA
01. PAROISSE CATHÉDRALE REGINA MUNDI
02. PAROISSE SAINT MICHEL
03. PAROISSE BUTERERE
04. PAROISSE BUYENZI
05. PAROISSE GATUMBA
06. PAROISSE GIHOSHA
07. PAROISSE KAMENGE
08. PAROISSE KANYOSHA
09. PAROISSE KINAMA
10. PAROISSE KININDO
11. PAROISSE MUSAGA
12. PAROISSE ESPRIT DE SAGESSE
13. PAROISSE NGAGARA
14. PAROISSE NYAKABIGA
15. PAROISSE RUZIBA
16. SANCTUAIRE MONT SION GIKUNGU
17. PAROISSE CHRIST-ROI (AUMONERIE MILITAIRE)
18. AUMÔNERIE DE LA POLICE
19. CENTRE JEUNES KAMENGE
20. PETIT SEMINAIRE KANYOSHA
II. VICARIAT BUHONGA
01. PARUWASE BUHONGA
02. PARUWASE JENDA
03. PARUWASE KARINZI
04. PARUWASE MAGARA
05. PARUWASE MATARA
06. PARUWASE MAYUYU
07. PARUWASE MUBIMBI
08. PARUWASE MUTUMBA
09. PARUWASE RUGAZI
10. PARUWASE RUSHUBI
III. VICARIAT MURAMVYA
01. PAROISSE BUKEYE
02. PAROISSE BUKWAVU
03. PAROISSE BUZIRACANDA
04. PAROISSE KIGANDA
05. PAROISSE KIVOGA
06. PAROISSE MUNANIRA
07. PAROISSE MURAMVYA
08. PAROISSE RYARUSERA
Baza ikibazo

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Tanga
Ufashe Umuryango
Iyindi mirongo
Abari kumurongo : 14
Tanga
Ufashe Umuryango
Ekleziya y'i Bujumbura
Kanyosha
Urwaruka ruri mw'ihwaniro muri Paruwase Kanyosha rusabwa kuba Ingoro za Mutima-Mweranda ngo rukurikire Yezu14/8/2020 | Ababisomye 13 | Michel NIBITANGA«Ni ibihe nkora bigambura umubiri wanje n'umutima wanje? Ingingo nokwifatira ni iyihe kugira ngo mbeho mfise amahoro, kandi ntekaniwe?»....
Centre Jeunes Kamenge
Urwaruka ruri mu bikorwa vyo mu buruhuko bwo ci rwasabwe n'ikigo c'urwaruka «Centre Jeunes Kamenge» gushikana ku bandi inyigisho rwaronkejwe13/8/2020 | Ababisomye 21 | Michel NIBITANGAUrwaruka rungana 720 ni rwo rwitavye ibikorwa muri uno mwaka w'2020, ruronswa n'inyigisho ku civugo kigira kiti: «Urwaruka, Mizero y'ubuzima na kazoza mu miryango, mu gihugu cacu ndetse no kw'isi yose....
Kanyosha
Ihwaniro ry'urwaruka rwo mu Kanyosha: ngo ruzogenda ku bo Umukama azorutumako13/8/2020 | Ababisomye 132 | Michel NIBITANGAIryo hwaniro rifise icivugo nyamukuru kigira kiti: «Imbere y'uko uremwa mu nda y'uwakwibarutse, nari ndakuzi!» (Yeremiya 1:5), inyigisho z'umusi wa mbere zikaba zatanzwe na Bienvenu Ntimirwa, be na Pa....

Ivyo dusoma mw'Ikete rya mbere Umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti (15, 20-27)


Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire


Ncuti zanje, Kristu yarazutse ava mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Ko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, n'izuka ry'abapfuye rizanwa n'umuntu umwe.


Nk'uko abantu bose bapfa muri Adamu, ni ko abantu bose bazozuka muri Kristu. Mugabo umwe umwe wese azoronka ikibanza bakwiranye: Kristu azoja imbere abatangurire, hanyuma abazoba bamwemeye bamukurikire igihe azogarukira.


Hanyuma vyose bizorangira, aho azoshikiriza Se wiwe ya ngoma yamuha, mugabo abanje gutsinda Inganji zose, Ubukuru n'Ububasha. 


Kuko birakwiye ko ahangama ku ngoma gushika umusi azoba yatsinze abansi biwe bose. Umwansi yatsinze ubwanyuma ni Urupfu, kuko ariho azoba yatsinze vyose.


Baza ikibazo
Abari kumurongo : 14
Archidiocèse y'i Bujumbura
Gihosha
Tél : 22 23 14 76
Centre Diocésain de Communication
CEDICOM
B.P. 690 Bujumbura
Tél. : 22 22 05 00
E-mail : cedicom.buja@gmail.com
Ronka amakuru

Rondera
Mwodukurikirana muciye kuri :