Ijambo ry'Imana
- UMUSI MUKURU W’ISAKARAMENTU RYERANDA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- UMUSI MUKURU W'UMUSHAHA MWERANDA WA YEZU
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 14 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 15 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 16 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
IDOMINIKA YA 16 YO MU MWAKA
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
Umwaka C UMUSI MUKURU W'UMUSHAHA MWERANDA WA YEZU 2/7/2022
Ku wa gatandatu
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu c’Umuhanuzi Amosi  (9, 11-15)

Kuri urya musi, nzovyura urusago rwa Dawudi rwari rwatemvye, nzibire n’ibihengeri vyarwo, nsanasane ivyari vyasambutse, nzosubira kurwubaka ngo rumere nk’uko rwahora kera, kugira ngo abazorubamwo baragwe amasigarira ya Edomu n’ay’ibindi bihugu vyose vyanyegukiye.

Ng’iryo iriyazwe n’Umukama, akaba ari we azobirangura. Imisi yashitse, aho umurimyi azokurikirana n’umusoromyi, uwugana imizabibu na we akurikirane n’uwuja guteragira. Imisozi izotembamwo imvinyu nshasha, imitumba yose na yo izokwuzura akabobera kawo. Nzogarukana abari imbohe bo mu gihugu canje Israyeli; bazosubira kwubaka ibisagara vyabaye umusaka, baheze babemwo; bazotera imizabibu, baheze bayikuremwo imvinyu yo kunywa; bazotera ibiti mu mirima, baheze babirye ivyamwa. Nzobagumiza kw’itongo ryabo, ntibazosubira gukurwa na rimwe muri ca gihugu mbahaye. Ng’iryo iriyazwe n’Umukama Imana yawe.