Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 2 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 3 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 4 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 5 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 6 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
Umwaka C IDOMINIKA YA 3 YO MU MWAKA 28/1/2022
Ku wa gatanu
IGISOMWA CA MBEREIZABURIINKURU NZIZA

Ivyo dusoma mu gitabu ca kabiri ca Samuweli (11, 1-4a.5-10a. 13-17)

Mu ntango y’umwaka, mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara, Dawudi agomora Yowabu, ingabo ziwe n’Abanyisrayeli bose; barageseza bene Hamoni kandi barazinguza igisagara ca Raba. Ariko Dawudi we aguma i Yeruzalemu.

Umusi umwe, ku mugoroba, Dawudi amaze kuruhuka, yariko aragendagenda hejuru ku ngoro yiwe, niho yabona umugore yariko ariyuhagira; uno mugore yari mwiza cane. Dawudi atuma kubaza uwo mugore uwo ari we; bamubarira bati: «Ni Betsabe, mwene Eliyamu, muka Uriya Umuheti!» Dawudi rero atuma intumwa ngo zimumuzanire; na we aca arenguka iwe, bararyamana.

Nya mugore amaze gusama inda, atuma kuri Dawudi ati: «Ndi n’imbanyi!» Dawudi araheza atuma kuri Yowabu, ati: «Nimundungikire wa Muheti Uriya.» Yowabu aca arungika Uriya kwa Dawudi. Ashitse iwe, Dawudi amubaza inkuru za Yowabu n’uko bigenda mu ntambara, araheza abwira Uriya ati: «Manuka uje iwawe, woge ibirenge.» Uriya rero arasohoka ava mu ngoro, bamukurikiza ingabirano yahawe n’umwami. Ariko, Uriya yararira hamwe n’abasanga urugo rwa shebuja, ntiyamanuka ngo aje iwe.

Barabimenyesha rero Dawudi bati: «Erega, Uriya ntiyamanutse iwe.» Bukeye, Dawudi aramurengukisha ngo aze kurya n’ukunywa imbere yiwe, aramuboreza; hageze mw’ijoro, Uriya agenda kuryama ku gisegure ciwe hamwe na ba bandi basanga urugo rwa shebuja, ariko ntiyamanuka imuhira.

Bukeye mu gatondo, Dawudi yandikira Yowabu ikete, arirungikana Uriya nyene. Muri ri iryo kete yari yanditse ati: «Muherereze Uriya mu ruhande rw’aho urugamba rukaze; muheze mumureregere, bamwice.» Yowabu rero, mu gihe asubiye gutera ico gisagara, aherereza Uriya iyo yari azi neza ko hari intwari.

Abantu bo mu gisagara barasokoroka, batera Yowabu. Bamwe bamwe bo mu ngabo za Dawudi barapfa, hapfamwo Uriya wa Muheti.