Ijambo ry'Imana
- IDOMINIKA YA 25 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
ABAMARAYIKA MIKAYELI GABURIYELI NA RAFAYELI
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere:Abamarayika barinzi
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
BIKIRA MARIYA ,UMUGABEKAZI W' IROZARI
- IDOMINIKA YA 27 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 28 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
Ku wa kane
Ku wa mbere
Ku wa kabiri
LUKA, UMWANDITSI W' INKURU NZIZA
Ku wa gatanu
Ku wa gatandatu
- IDOMINIKA YA 29 YO MU MWAKA
Ijambo ry'Imana
Insiguro
Hagati mu ndwi
K u wa mbere
Ku wa kabiri
Ku wa gatatu
Ku wa kane
Ku wa gatanu
ABATUMWA SIMONI NA YUDA
Umwaka A IDOMINIKA YA 26 YO MU MWAKA